پلنوم سوم كمیته مركزی، منتخب كنگره ششم سازمان خبات برگزارشد.

 

روزهای یكشنبه و دوشنبه  دوم و سوم دیماه ۱۳۹۷با حضور دبیركل سازمان خەبات ،پلنوم سوم كمیته مركزی، منتخب كنگره ی ششم سازمان خبات كردستان ایران برگزارشد .

آ‌غازكار پلنوم با شركت تعدادی از كادرها و مسئولین سازمان خەبات در كوردستان و خارج به منظور همفكری و همكاری، با یك دقیقه سكوت به احترم بە روح پاك شهدای سازمان خبات و ماموستا سیدجلال حسینی بناینگذار سازمان خبات آ‌غاز شد .

 بە دنبال آن دبیركل سازمان خبات گزارش سیاسی و تشكیلاتی خود را بە پلنوم سوم ارائه كردند ،در گزارش كاك باباشیخ حسینی، رویدادهای جهان و منطقه و تاثیرات آ‌ن  بر  اوضاع كردستان، ایران ،جنبش آ‌زادیخواهانەی خلق كورد و سازمان خبات كوردستان ایران پرداخنە شد و نظر خودرا دررابطه با اين مباحث  بە پلنوم سوم ارائه كردند. .كاك باباشیخ حسینی با اشارە به موقعیت و نقشه سیاسی جهان و  سیاستها و ترفندهای كنونی  در عرصە سیاسی در جهان و بلوك بندیهای جهانی به خصوص اختلاف میان  آمریكا و روسیه از یك سو، مشكلات  و اختلافت میان آ‌مریكا و چین و همچنین  اختلافات  آمریكا و اروپا از جانب دیگر و...الى آخر، گفتند، وضعیت كنونی جهان نشانه  اختلافات عمیق سیاسی و عدم همكاری و بروز اختلافات حاد میان ابرقدرتهای جهانی است كە اين روند مشكلات سیاسی و اقتصادی و منطقه ای را افزایش دادە است.

مختصر بحثهای مورد نظر و توجه كاك بابەشیخ عبارت بودند از:

 

ــ اختلافات آ‌مریكا و روسیه و تنش در توافق موشكی و احتمال عقب نشینی آمریكا از آن توافق با روسيه  و ازسرگیری مسابقە تسلیحاتی و توسعه سلاح موشكی و اتمی. اگرچە این اختلافات سیاسی ازدیرباز وجود داشته اما گسترش آ‌ن بعد از آب شدن  یخها و كاهش اختلافات ،نشانه این حقیقت است كه وضعیت سیاسی جهان به عصر جنگ سرد برمیگردد كه مضاف بر آن شاهد اختلافات  چشمگیر میان كشورهای غربی نیز هستیم.

 

۲.جداشدن انگلستان از اتحادیه ی اروپا در ماه نوامبر

 

۳.عدم توافق كلی میان آ‌مریكا و اروپا و همچنین  بروز مشكلات سیاسی و اقتصادی میان آنها  درحدی كه توان سازمان دفاعی ناتو را بە چالش كشیدە، كە اگر روابط كشورهای غربی به همین منوال سرد و ملتهب باشد بر آ‌ینده سازمان ناتو تاثیر منفی میگذارد.

 

٤.عدم ثبات اقتصادی

 

٥.جایگاە چین و روابطش با آ‌مریكا 

 

۶.حكومت آ‌مریكا و سیاستهایش

 

در بخش دیگری از گزارش دبیركل بااشاره به سیاست درست سازمان خبات كردستان، كه اتكا و سرمایەگذاری  برسر سیاست منفعت طلبانه ی بین المللی اشتباهی فاحش است  زیرا انتظار برای همسو سازی  منافع و اصول هماهنگ با منافع ملی  و میهنی با كشورهای منفعت طلب اتلاف وقت،واهی و دست نیافتنی و بدور از واقعیت  است. اما علیرغم  این واقعیتها  بایستی از هر گونە فرصت و از سیاست فشار  بین المللی علیە رژیم آخوندی در راستای  منافع ملت كورد استفاده كنیم و در همان حال مخالفت با این گونە فرصتها با مطرح كردن افكار  ضد امپریالیستی به اندازە  سیاست اتكا كردن برای ایجاد تغییر در ایران از جانب غرب،  اشتباه می باشد.  

كاك باباشیخ حسینی در قسمتی دیگر از سخنانشان بااشاره بە بهار عربی و تضادهای منطقەای و وجود افكار راديكال و مذهبی  را  تحلیل نمودند:

مشكلات ملتهای تحت ستم  از جمله ملت كورد.

_بهار عربی.

_اختلافات عرب و اسرائیل.

_اختلاف میان كشورهای عربی.

_موضوع مردم كورد و ستم حكومتهای حاكم بر آ‌ن. 

_سعی رژیمی آ‌خوندی و عربستان سعودی برای اعمال نفوذ و تسلط بر منطقە.

_ تعدد افكار و ادیان و مذاهب و افكار رادیكال مذهبی در منطقە.

 كاك باباشیخ حسینی همچنین درمورد دخالتهاو فتنه گریها و آ‌شوبگری رژیم آ‌خوندی گفتند:رژیم ایران در منطقه  سرچشمە بسیاری از فتنەگریهاست و در همان حال درتلاش است جهان را نیز بە آشوب بكشد و سعی در گسترش دخالتهای خود در منطقه دارد و صدور تروریسم و آ‌شوبگری و بحران را توسعه ميدهد. البتە جای خوشحالیست كە سیاستهای مداخلە جویانە رژیم آشكارتر می شود. بە همین دلیل شاهد تسریع اقدامات و تلاشها برای قطع ید آ‌خوندها در منطقه  و مقابلە  با گروههای ترۆریستی  مزدور رژیم ایران  میباشیم كە شاهد عكس العملها مبنى بر رد دخالتهای رژیم  در خیزش مردم عراق ، لبنان و یمن  هستیم. 

در ادامە گزارش سیاسی و تشكیلاتی دبیر كل سازمان خەبات، مسئلە كورد در عموم و وضعیت  سیاسی هر كدام از بخشهای كوردستان بە میان آ‌مد  و وضعیت كنونی هر كدام از بخشهای كوردستان،شرایط موجود، فرصتها و تهدیدهای متعدد، ارزیابی شد كە تحقق هر كدام از این گزینەها بە پارادیم و عنصر اتحاد و همبستگی داخلی گرە زدە شد. 

دبیر كل سازمان خەبات در قسمت دیگری از گزارش خود با اشارە بە  واپسین تحولات ایران این موضوعات را مورد تحلیل قرار داد. 

1ـ  حاكمیت و فساد گستردە 

2ـ ستم و ناعدالتیها

3ـ خروج امریكا از توافقنامە برجام و عواقب آن 

4ـ مشكلات و آ‌سیبهای اجتماعی 

5ـ گرانی و بیكاری 

 6ـ كشتار كولبران رنج كشیدە 

7ـ سركوب معترضان  و دستگیری و زندانی كردن آنان، سركوب كارگران نیشكر هفت تپە، سركوب كارگران شركت فولاد سازی اهواز و دهها اقدام وحشیانە دیگر. 

در گزارش سیاسی و تشكیلاتی، دبیركل سازمان خەبات  باردیگر بر این دیدگاه پافشاری كرد كە سیاست نرمش و مدارا و مذاكرە با رژیم ایران سیاستی شكست خوردە  و تنها راە حل،  سرنگونی  این حاكمیت بە دست مردم ایران می باشد. ایشان اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف  رژیم را بە نقطه عطفی در مبارزات علیە دیكتاتوری توصیف نمود و در این راستا اتحاد و همپیمانی سازمان خەبات و سازمان مجاهدین خلق ایران  وشورای ملی مقاومت ایران را  حائز اهمیت دانستە و ادامە و گسترش اين همكاری و اتحادی را ضامن غلبە بر دیكتاتوری  آخوندی دانستند. 

دبیركل در مبحث كردستان ایران و وضعیت سیاسی و تحولات  پیش رو، بە ادامە ستم ملی در همە ابعاد اشارە نمود و سیاست سركوب گستردە و فضای امنیتی در كردستان را توسط حاكمیت مورد اشارە قرار داد. در بعد سیاسی، حركتهای مدنی و اعتراضی  سركوب و دسنگیری و حتی اعدام محالفین را در برداشتە  و اعدامهای سیاسی در كردستان بە بالاترین حد رسیدە است. آ‌خرین اعدامهای سیاسی دركوردستان اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی  بود كە بە دنبال اعدام  آنها شاهد اعتراضات گستردە مردم كوردستان بودیم. فعالین مدنی  و كارگری و دانشجویی و مدافعین محیط زیست و ... غیرە بە ادارە بدنام اطلاعات فراخواندە شدە  و مورد تعقیب قرار میگیرند. آ‌سیبهای اجتماعی همچون مواد مخدر و اعتیاد و فحشا بیداد می كند.در ارتباط با وضعیت اقتصادی در كوردستان، حاكمیت با اتخاذ سیاستهای تبعیض آ‌میز، وضعیت بغرنجی را بە وجود آوردە  و كسانی كه براى امرار معاش بالجبار بە كار كولبری روی می آ‌ورند با گوللەهای  ماموران جانی رژیم و مصادرە و غارت اموالشان مواجه می شوند. رشد بیكاری  در كوردستان در بالاترین سطح میباشد  كە شرایط  موجود آسیبهای اجتماعی  گستردەای بە دنبال داشتەاست.   دبیركل بە سطح گستردە انزجار و اعتراض  مردم كوردستان اشارە نمود و گفت: كردستان الگوی مقاومت و مقابلە در برابر نظام دیكتاتور آ‌خوندی بودە و بی تردید در هر فرصتی و هر خيزشى عليه حاكميت، مردم  كوردستان در صف اول خروش و قیام  خواهند  بود. 

كاك باباشیخ حسینی  در ارتباط با مبحثهای :

جنبش سراسری و وظایف اپوزسیون

ـ جنبش خلق كورد در ایران

ـ مركز همكاری احزاب كوردستان ایران  و موضع سازمان خەبات

ـ  سازمان خەبات و وظایف رهبری و كادر و اعضا

سخنان بسیار روشنگرانە و مفصلی را ایراد نمودند. 

در مبحث جنبش آ‌زایخواهانە  با اشارە بە موضع 4 حزب  در مركز همكاری و نقض مفاد توافقی از جانب آنان كە در نهایت بە  منحل شدن مركز انجامید، دبیركل از این روند ابراز نگرانی و اینگونە سیاست و مواضع را  نادرست دانستند و آ‌نرا بە مراحل خطیر در سالهای گذشتە و عدم  پذیرش پلورالیزم  میان احزاب در كوردستان دانستند.  دبیركل ابراز امیدواری نمود كە در آ‌یندەای نە چندان دور سازمانها و جریانهای كوردستانی بە شیوەای گستردەتر  و وسیعتر و با روحیەای ملیگرایانە و دیموكراتیك  دور هم جمع گشتە و بدون تلاش برای غلبه  كردن سیاستهای حزبی و خودمحوری  شاهد جبهەای وسیع كردستانی در راستای تحقق حقوق ملی و سیاسی مردم كوردستان و سرنگونی رژیم دیكتاتوری آ‌خوندی باشیم. 

بخش پایانی گزارش دبیركل  بە بحث تشكیلاتی و امورات داخلی سازمان خەبات اختصاص دادە شد و در این قسمت دبیركل مفصلا كار و فعالیت  سازمان خەبات را در فاصله دو پلنوم  تشریح نمود و با اتكا بە گزارش تشكیلاتی و سیاسی رفع نواقص و كاستیها شد.  

 پس از اتمام گزارش سیاسی و تشكیلاتی دبیركل، بحث و  گفتگو  در بارە گزارش  از جانب اعضای پلنوم صورت گرفتە  و در نهایت  گزارش با رای اكثریت بە تصویب رسید.بخش بعدی پلنوم  بە استماع و دریافت  نظرات و پیشنهادات  كادرها و مسئولین سازمان اختصاص دادە شد كە هر كدام پیشنهاد و نقطە نظرات خود را در رابطه با ارگانهای خود و در عموم سازمان خەبات ارائە دادند. 

روز دوم كار پلنوم مسئولین كمیسیونهای سازمان، گزارش كار خود را در مدت زمان ميان دو پلنوم ایراد نمودە و امورات هر ارگان  مورد بحث قرار گرفت و  پس از جمع آ‌وری انتقادات و پیشنهادات  تغییرات لازمە برای رفع مشكلات و نیرومند سازی ارگانها اتخاذ گشت و با تعهد بە ادامە  وظایف و فعالیتهای تشكیلاتی كار پلنوم پس از دور شبانه روز بە پایان رسید.

 
ڕێکه‌وت: 2019-01-01 06:51:33
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی