پیام تبریک کاک باباشیخ حسینی به مناسبت عید سعید فطر .


هم میهنان عزیز !
به مناسبت عید سعید فطر گرمترین تبریكاتم را به تمامی هم میهنان مسلمان کوردستان ایران و مسلمانان جهان، و همچنین کادرها،پیشمرگان و رهروان راه سازمان خه بات تقدیم میکنم.
امیددارم این عید موجب خیر،صلح و اتحاد درکوردستان  شود، زیرا با اتحاد ،همکاری و صداقت در عمل و گفتار ،زمینە مطلوب برای رسیدن به آزادی در اوج و شكوه  فراهم میشود .بدون شک با فقدان صداقت ،همکاری و دمکراسی ،جامعه ای آرام و مستقر نخواهیم داشت و حتی پس از سرنگونی رژیم منفور آ‌خوندی  ظلم و ستم بە كلی ریشه کن نخواهد شد.
آ‌یا پرسیدەایم اهداف احزاب سیاسی کوردستان چیست؟واقعا با این طرز تفکر نادرست میتوانیم ملتمان را به سوی صلح و آزادی رهنمون باشیم؟
مردم کوردستان ایران خواهان اتحاد ،همپیمانی و همکاری فراگیر میان احزاب هستند و امیدوارند پس از سرنگونی رژیم آ‌خوندی ،دموکراسی و اتحاد در میهنمان محقق شود .اما باوجود وضعیت نابهنجاری که جنبش حق طلبانه ی مردم کوردستان ایران دارد ،هم دموکراسی بە ثمر نخواهد رسید و هم استقرار آزادی ورفاه و خوشبختى  در جامعە کوردستان افق روشنی نخواهد داشت .
باامید به اینکه تمامی احزاب  بە اصول دموکراسی ارج نهند و در راستای مبارزه دلسوزانه برای مردم و میهن گام بردارند.
با ایمان بە احقاق آزادی و سرنگونی رژیم ێآخوندی .
باتبریكات مجدد و امید بە آنكە خوشبختى و شادی میهمان خانه هایتان باشد .
باباشیخ حسینی
دبیرکل سازمان خه بات کوردستان ایران

 

 

ڕێکه‌وت: 2019-06-05 20:22:29
به‌شی: ( دینی )

سیاسی