مشارکت سازمان خبات در تظاهرات محکوم کردن سفر آخوند روحانی بە نیویورک

روز چهارشنبه ۳ مهر ۹۸ شمسی به منظور محکوم کردن سفر آخوند روحانی به نیویورک, تعداد چشمگیری از ایرانیان آزاده, گردهمایی گسترده را در مقابل مقر سازمان ملل برگزار نمودند, کە یک هیات از سازمان خبات کوردستان ایران نیز  شرکت و بە هر دو زبان کوردی و فارسی پیام خود را ارائە کردند.
هیاتی از سازمان خبات متشکل از کاک جلال خوش کلام عضو دفتر سیاسی و کاک علی بهرامی عضو کمیته مرکزی پیام سازمان خبات را تقدیم نمودند . کاک جلال خوشکلام بیانیه ای به زبان کوردی برای حاضرین ارائه داد و در سخنانش  گفت: روحانی جنایتکار و دیکتاتور رژیم آخوندی بیشتر از چهل سال است که با شنیعترین شکل ممکن ساکنین ایران و کوردستان را استپمار و مورد ستم قرار میدهد.
رژیم و دست اندرکارانش دشمن واقعی شهروندان کوردستان هستند به همین خاطر مردم کوردستان ایران, تا آزادی و سرنگونی این رژیم دست از مبارزه نکشیده و پابرجا میمانیم و هرگز اجازه بقا به رژیمی نخواهیم داد که دستش به خون جوانانمان آغشته است و روزانه جوانان کورد را در کنج زندانها بە بند کشیدە و انان را بە طناب اعدام میسپارد و کولبران بینوای کورد را به گلوله میبندد.
در قسمت دیگری از پیام نمایندگان سازمان آمدن روحانی خون ریز را محکوم  و اعلام کردند که سازمان خبات و ملت کورد خواستار این هستند که نباید دول خارجی میزبانی و هیچ استقبالی از این جنایتکاران کنند,بلکه باید پشتیبان ایرانی آزاد بوده و یار و حامی ایرانی آزاد و دموکراتیک که حقوق حقه ملت کورد را ادا کند باشند.
در ادامه کاک علی بهرامی عضو کمیته مرکزی سازمان خبات بیانیه ای به زبان فارسی ارائه کرد.
علی بهرامی مشارکت آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم آخوندی را در مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم کرد و گفت: آخوند روحانی وتمامی دست اندرکاران رژیم در ایران دشمن کرد و ملت ایران هستند و مسئول تنش و اخلال آسایش منطقه و جهان و سرچشمه تروریسم هستند.
در ادامە پیامش نامبردە اشارە ای بە رفتار و سیاستهای رژیم بر ضد مردم کوردستان کرد و افزود : آخوند روحانی و همدستانش بیشتر از چهل سال است بیشترین فشار و سرکوب را در برابر ملت کوردستان پیرو کار خود کرده و روزانه بالغ بر دهها جنایت سرکوب گرانه انجام دادە و جوانان کورد را به پای چوبه های دار میفرستند.
در بخش دیگری از پیامش، اقای بهرامی به کشتار کولبران اشاره کرد و گفت: رژیم در چند سال گذشته به شیوه ای گسترده کولبران کورد را هدف گلوله و کشتن کولبران را سر لوحه کار خود قرار داده است و این در زمانی است که نبودن فرصت شغلی و سیاست اشتباه آخوندان و دزدی و تباهی سرمایە های ملت و بی تفاوتی در بازپرسی و پیگیری برای این کمبود ها جوانان کورد رو به کولبری آوردە اند.
قابل ذکر است کە پیام نمایندگان محترم سازمان، کاک جلال خوشکلام و کاک علی بهرامی همزمان بود با پیام روحانی در سازمان ملل.
ڕێکه‌وت: 2019-09-30 10:04:45
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی