موضع سازمان خەبات در مورد تهدید و حملە دولت ترکیە علیە ملت کورد در کوردستان سوریە

امری حیاتیست كه تمامی هم میهنان کوردستان، با اتحاد و همبستگی و تكیه برنیرو و توانشان و از هر راهی که میتوانند، در مقابل فرمان حکومت ترکیە و حملە نظامی به ساکنان بی گناه کوردستان سوریه ایستادگی و در راستای متوقف کردن آن بكوشند.
 سازمان خەبات  از جامعه جهانی و بخصوص کشورهای اروپایی  میخواهد تا در برابر یورش حکومت ترکیه و حمله نظامی به مردم بی گناه کوردستان سوریه موضع بگیرند و در متوقف  كردن آن و قتل عام مردم  و سرکوب وبە آ‌تش كشیدن و ویرانی کوردستان سوریه و  آ‌وارگی هزاران زن و کودک بی گناه و سایر پیامدهای ناخوشایند دیگر جلوگیری نمایند.
سازمان خبات کوردستان ایران حمایت خود را از ملت کورد و تمامی اهالی و ساکنان سوریه  اعلام میدارد و حمله نظامی حکومت ترکیه بە کوردستان سوریه را نامشروع دانستە و قویا آ‌نرا محکوم میکند.
سازمان خبات کوردستان ایران
۱۶ آبان ۱۳۹۸

 

 

ڕێکه‌وت: 2019-10-14 10:11:52
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی