شركت اعضاء سازمان خبات در گردهمایی در برلین

اعضای سازمان خبات کوردستان ایران در گردهمایی به منظور حمایت از اعتراضات داخل ایران و کوردستان شركت کردند.
روز شنبه ۲ آذرماه ۱۳۹۸ در شهر برلین پایتخت آلمان گردهمایی به منظور حمایت از قيام شهرهای کوردستان و ایران از جانب شمار چشمگیری از فعالان سیاسی ایرانی و کورد برگزار شد که شماری از اعضاى سازمان خبات به سرپرستی کاک بهروز اردلان و عضويت کمال هادی و  سمکو مهابادی شركت کردند.
در این گردهمایی، شركت کنندگان با دادن شعارهایی از قیام مردم  ایران و کوردستان پشتیبانی کردند و  صدای مردم ایران را به حکومت مرکزی آلمان رساندند و از آلمان و جامعه جهانى خواستار پشتیبانی از مردم ایران شدند.
قابل ذکر است اين گردهمایی با فراخوان سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاوت صورت گرفتە بود.

ڕێکه‌وت: 2019-11-30 07:09:15
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی