شركت اعضای كمیته نروژ در یك تجمع در مقابل وزارت خارجه این كشور

اعضا‌ كمیته نروژ سازمان خبات در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه این كشور برای پشتیبانی از قیام مردم کوردستان و ایران شركت کردند.
روز پنج شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در شهر اسلو پایتخت نروژ اعضا‌ى کمیته سازمان در آ‌ن کشور در آكسيونى در مقابل وزارت خارجه شركت کردند.
این تجمع کە بنا بە درخواست جریانات کوردستانی در نروژ برگزار شد،  اعضاى کمیته نروژ سازمان خبات در این تجمع عمومى شرکت کردند، شركت كنندگان با دادن شعارهای گوناگون صدای قيام مردم ایران و کوردستان را به جامعه و حکومت آ‌ن کشور رساندند.
اعضاى سازمان که در این تجمع شركت داشتند عبارت بودند از:
کاک عبدالله قادری مسول کمیته، کاک عمر کریمی و کژال کاکەای و شماری دیگر از جوانان و زنان سازمان خبات این گردهمایی شركت داشتند، شركت کنندگان از كشور نروژ و جامعه جهانی خواستند از مردم انقلابی ایران و کوردستان حمایت کنند.

ڕێکه‌وت: 2019-11-30 07:11:59
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی