پیام دبیرکل سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت ٨مارس روز جهانی زنان

زنان مبارز کوردستان و ایران!
زنان مبارز در سازمان خبات کوردستان ایران!
٨مارس روزجهانی زن ،را بە تمامی زنان تحت ستم، در ایران  تحت حاكمیت دیکتاتوری آخوندی ،و همچنین زنان تحت ستم جامعە و تحت ستم خانوادەهای عقب افتاده،تبریک میگویم .
مبارزات متحدانەی زنان ،با همکاری مردان مترقی و آگاە،درایران و سراسر جهان برای احقاق حقوقشان بە مقطع سرنوشت سازی رسیدە.بە ویژە در کوردستان،زنان انقلابی در عرصە کار سیاسی ، نظامی (پیشمرگەای)، اجتماعی و زیست محیطی نقش موثری دارند.کە آ‌نهمە پیشرفت و گسترش همە جانبە ،موجب  فشار نهادهای سرکوبگر حکومت آخوندی عليه زنان شده و با زندانی کردن و شکنجە ،سعی دارند از مبارزات زنان کورد ممانعت كنند . در جدید ترین فعالیتهای زنان کوردستان ، تلاشهایشان برای همکاری و كمك بە مردم و شرکت در تشکیل گروەهای مختلف برای مقابلە با مرض خطرناک کرونا میباشد،کە ویروس كرونا نيز در نتيجه سیاستهای دشمنانە و نادانی حکومت آ‌خوندی، درایران و کوردستان شيوع پيدا كرد، و تهدیدی جدی  بر جان و زندگی ملت  بە شمار می رود.
مبرهن است  زنان انقلابی در سنگر مقاومت و مبارزات ملی ومیهنی، و زنان
 مبارز در سازمان خبات ،باوجود تمامی موانعها، در روند كارو فعالیتشان،در صفوف مبارزات و خون افشانی،موفقیتهای بیشماری را کسب کردەاند، کە نەتنها موجب پیشرفت جنبش حق طلبانەی ملت کورد گشتەاند بلکە موجب گسترش ،پیشبرد و افزایش سطح آ‌گاهی و هوشیاری خود در فعالیتهای تشکیلاتی و همچنین در مدیریت شدەاند.
زنان در صفوف سازمان خبات  علیرغم  فعالیتهایشان در سازمان  زنان،در تمامی  ارگانهای دیگر سازمان خبات نقش موثری دارند و با خستگی ناپذیریشان، بیش ازپیش ارزش و اهمیت جايگاه خود را ثابت کردەاند.
 حکومت آ‌خوندی جنایتكار کە عامل رنج و محنت تمامی  اقشار جامعە ایران است، در مدت حکومت ناروایش به  جز محنت و سختی  كار نیكی برای مردم ایران ندادە است ،و در روزهای اخیر موجب پخش  و گسترش مرض کرونا درایران شدە است ، بى شك با مبارزە و شکست ناپذیری  زنان و تمامی مردم ایران و کوردستان  نابود و سرنگون  خواهد شد .
مجددا  ازجانب خودم و تمامی همرزمانم  در سازمان خبات، بە مناسبت هشت مارس گرمترین تبریکات را بە زنان کوردستان  وایران و زنان مبارز در سازمان خبات تقدیم میدارم .
سازمان خبات کوردستان ایران
دبیرکل
باباشیخ حسینی .
شنبە ۷ مارس ۲۰۲۰
۱۷اسفند۱۳۹٨

ڕێکه‌وت: 2020-03-11 07:52:25
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی