برگزاری جلسە تشکیلات کمیتە نروژ بە صورت آنلاین


خبات میدیا: روز یکشنبە مورخ ۲۰۲۰.۶.۷ و در ساعت ۱۳:۰۰ جلسە تشکیلاتی کمیتە نروژ سازمان خبات بە صورت آنلاین برگزار شد. این جلسە کە باحضور هر یک از عزیزان علی بهرامی، مسئول بخش تدارکات خارج سازمان، و تعدادی  دیگر از مسئولین و اعضا محترم کمیته نروژ، با یک دقیقه سکوت بە احترام خون و راه شهیدان آغاز شد. در آغاز جلسه کاک عبدالله مسئول کمیتە نروژ بعد از خوش آمدگویی جلسە را آغاز و سپس گزارشی کامل دربارەی کار کمیتە در کشور نروژ را ارائه نمودند. در ادامە کاک علی بهرامی دربارەی رویدادها و اخبار جهان، ایران و کوردستان صحبت کردند، و در ادامەی صحبتهایشان مبحثی مفصل در مورد کار تشکیلات سازمان در خارج و مباحث تازەای در مورد ساختار جدید تدارکاتی سازمان خبات ارائە نمودند، کە از جانب اعضاء کمیتە نروژ بە گرمی مورد استقبال قرار گرفت. در ادامە کاک محمود یوسفی مسئول بخش روابط عمومی کمیتە نروژ ، دربارەی ارتباط سازمان درخارج از کشور بە ویژە در  نروژصحبت کردند. در ادامه، سایر شرکت کنندگان در طی زمانی کە بەآنها دادەشدەبود، دیدگاه , انتقاد و پیشنهادات خود را در مورد فعالیتهای بخش ارتباطات خارج سازمان مطرح کردندو از جانب کاک علی و کاک عبدالله بە پرسشهایشان  پاسخ دادەشد. در ادامەی کار این جلسە اساس و بخشهای کمیته مد نظر قرار گرفته، و کاک رامیار رحماندوست بە عنوان مسئول بخش رسانە و انتشارات کمیتە انتخاب شد و برنامە های  تازەای برای قسمتهای دیگر نیز تعیین گردید. در پایان جلسە مشارکت کنندگان  تصمیم گرفتند،با افزایش فعالیت و تلاشهای کمیتە نروژ در پیشبرد هرچە بهتر فعالیتهای سازمان دراین کشور بکوشند. 

کمیته نروژ سازمان خبات کوردستان ایران 

بخش رسانه و انتشارات

ڕێکه‌وت: 2020-06-11 20:24:55
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی