تاثیر حضور زنان در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی کوردستان.

بەقلم: فرمێسک 

در طول این سالها زنان در کوردستان ایران، علیرغم تبعیضهای جامعە و سرکوبهای گستردە ،بەسبب وجود قوانین ضد زن در سیستم زمامداری رژیم ایران ،هرگز وظایف انسانی خودرا ازیادنبردەاند، و فارغ از تلاششان برای احقاق حقوق خود، از حقوق محیط زیست،حیوانات، و حتی مردها نیز دفاع کردەاند، ودراین راە فداکاری کردە وحتی جان خودرا بە خطر انداختەاند. عکس و فیلمهای کوتاهی کە ازحضور زنان در فعالیتهای جامعە تهیە شدە و در شبکەهای مجازی منتشر میشوند،اثبات میکند کە زنان تاچە اندازە توانا بودە و ایستادگی میکنند.زنان دردنیای واقعی باوجود تمامی موانع، خستگی ناپذیر بودە و برای حفظ ملت و میهنشان میکوشند. زندانهای رژیم ایران ،مملو از فعالین حقوق زنان و دلسوزان سرزمینمان هستند. همە میدانند ،شکنجەهایی کەدربرابر زنان اعمال میشود ،تاچە اندازە ضدانسانیست. اما زنان شکست ناپذیر و مقاوم تر از همیشە بودەاند. دیرزمانیست کە زنان،درکوردستان خودرا جنس دوم نمیدانند و بە همین سبب همیشە در صفوف ابتدایی اعتراضات مردمی بودەاند . از زمانی کە کرونا بە مثابە تمامی جهان ،ایران و کوردستان رانیز دربرگرفتە،و روز بە روز بیشتر شیوع پیدامیکند،زنان کوچە بە کوچە سرزمینمان را پاکسازی میکنند،  زنانی کە بیشترشان دارای  تحصیلات عالیە هستند. آنها باتشکیل کمپین و گسترش اتحاد میان دانشجویان و سایر جوانان جامعە در حفظ جان هممیهنانشان کوشیدەاند.و همیشە بە فکر خانوادەهایی بودەاند کە با شیوع کرونا وضعیت معیشتی خوبی ندارند. رژیم ایران بیرحمانە جنگلها و طبیعت کوردستان را میسوزاند ،و مجددا این زنها هستند کەباتمام توانشان دست بەکار شدە و دوش بە دوش مردها، درتلاشند تاآتش راخاموش کردە و طبیعت وجنگلهای کوردستان را از سوختن نجات دهند. زنها درایران و بە ویژە در کوردستان بیشتر از هرقشر دیگری سرکوب شدەاند، وبە همین دلیل انها بیشتر ازهمە میدانند  دختر ۱٦سالە چرا خودکشی میکند ؟میدانند قتل زنی کەدارای دوفرزند است بە دست همسرش چە رنج ودردی دارد؟احساسات زنی کە فقط برای احقاق حقوق خود،زندانی شدە و مورد آزار واذیت قرارمیگیرد، را بیشتر ازهمەمیفهمند.بەهمین دلیل است بیشتراز دیگر اقشار جامعە رنج و درد رامیدانند وهمیشە واکنش نشان میدهند.وزنان قهرمان صفت کوردستان دراین مدت باجان و دل بە یاری کولبرانی شتافتند کەازسوی نیروهای امنیتی رژیم بەآنان شلیک میشد، این صحنەها تازەگی ندارند ،این زنها دست پروردەی  مادرانی هستند کە زمانی پیشمرگە ها در کوههای کوردستان مبارزەمیکردند از خورد و خوراک خود و خانوادەهایشان میگذشتند و آن را بە پیشمرگەها میرساندند . بی تردید جنبش مبارزات آزادیخواهانەی ملت کورد برای نیل بە اهداف والایش ،مستلزم وجود این چنین زنانی ست و این زنها بودند کە رهبران و شخصیتهای بزرگ را پروردە کردەاند. 

 

ڕێکه‌وت: 2020-06-13 09:31:53
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی