برگذاری جلسە تشکیلاتی برای شماری از اعضاء اروپایی سازمان خبات

خبات میدیا: در ادامه جلسات تشکیلاتی خارجه سازمان خبات کوردستان ایران،روز شنبە ۲٤خرداد ۱۳۹۹شمسی ، جلسەای اینترنتی برای شماری از اعضاء دلسوز سازمان خبات در کشورهای سوییس, اتریش, انگلیس, اسپانیا, بلژیک, رومانی, مجارستان و یونان برگذار شد. همچنین جلسه با یک دقیقه سکوت به پاس بزرگداشت خون شهیدان کوردستان بەویژە شهیدان گلگون کفن سازمان خبات و در راس آنها رهبر دلسوز و فداکار ملتمان جناب ماموستا سید جلال الدین حسینی آغاز شد. آزاد حسینزاده مسئول کمیته سوئیس سازمان جلسه را آغاز و برنامەهای جلسه را به مشارکت کنندگان اعلام کرد. سپس، علی بهرامی مسئول تشكيلات خارجه سازمان خبات مبحثی سیاسی در مورد وضعیت ایران, کوردستان و سازمان خبات ارائه کرد. در این مبحث کاک علی به وضعیت جامعه ایران از دیدگاه فقر, وضعیت  کرونا در ایران و لاابالی گری و بی برنامەگیهای رژیم و کمک نکردن به قربانیان این بیماری خطرناک اشاره و ابراز داشت رژیم ایران از سویی برای سرکوب نا رضایتی های داخلی استفاده کرده و از سویی دیگر بخاطر وضعیت و فشار اقتصادی بدون توجه به شیوع کرونادر ایران اقدام به بازگشایی اماکن عمومی و بازارها کرده و وضعیت راسفید اعلام کرده است.و علیرغم این مسائل ، نیزاقدام به تبلیغات کاذب و آمار دروغین در این باره کرده است. این در حالیست که رژیم فاقد هرگونە برنامه ای برای مقابلە با کرونا است. در ادامه این مبحث مسئول تدارکات خارجه سازمان به مشکلات داخلی رژیم اشاره داشته و گفت: مسئولین رژیم آخوندی سالهای متمادیست بر سر غارت  چپاول سرمایه های مردم ایران و کسب امتیاز بیشتر برای خود مشغول جنگ افروزی و ایجاد مشکل بوده و اکنون نیز که وضع کشور و زندگی مردم را بسیار دشوار میبینند، اختلافات جناحهای رژیم افزایش پیداکردەاست. اختلافات جناحهای رژیم و اشاعه فساد و دزدی کاربدستان رژیم  روز به روز بیشتر شدە و زمینەبرای ابراز نارضایتی های عمومی بیشتر شدەاست. وی در ادامه سخنانش اشاره ای به موقعیت رژیم در جامعه بین المللی  کرد و گفت: ضمن نارضایتی های عمومی و لهیب انقلاب در داخل ایران و کوردستان و بیزاری مردم از این رژیم دیکتاتور, در جامعە بین المللی نیز رژیم دچار فقدان جدی سیاسی و دیپلماسی شده و اکنون تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی در تاریخ حکومت خود است. با این وضعیت رژیم, به این نتیجه میرسیم که رژیم آخوندی در ایران هیچگونە آیندە ای نداشتە و سرنگونی اش بیشتر از هر زمان دیگری ممکن است. عزیزان در ادامه این مبحث توضیحاتی در مورد سیاست و برنامه های سازمان خبات داشته و همچنین بە وظایف اعضاء سازمان در این برهه اشارە کردند. کاک علی در این باره گفت: ما اعضاء سازمان خبات کوردستان ایران, لازم است در هر کشوری کە حضورداریم، نماینده ای فعال و اکتیو سازمان خبات و ملتمان باشیم, ضروریست فعالانه برای شناساندن برنامه ها و سیاستهای درست و مردمی کوردها در کوردستان ایران در دستگاه های کشورهای اروپایی گام برداشته و موثرباشیم . بعد از گفته های کاک علی، مشارکت کنندگان، با طرح انتقاد و پیشنهاداتی جلسه را پربار تر کردند. در پایان این جلسە تشکیلاتی تصمیم بر تداوم  اینگونه جلسات و فعالیتها بەصورت جدیتر باحضوراعضا

 


 


 سازمان خبات در خارج گرفته شد.

 


 


تدارکات خارجه سازمان خبات کوردستان ایران

 


 


بخش رسانه و انتشارات

 


 


 

 


 

ڕێکه‌وت: 2020-06-15 09:49:23
به‌شی: ( فعالیت )

سیاسی