رژیم ایران میان ۱۷۰ کشور از جهان، در پایین ترین ردە آمادگی برای مقابله با ویروس کرون

خات ميديا: متاسفانە امار مبتلایان بە کرونا روز بە روز درحال افزایش است، تاکنون 23 هزارو49 نفردر ایران بە ویروس کرونا مبتلاشدەاند، و1812 تن از آنها براثر بیماری جان باختەاند.

آمار مبتلایان در کردستان؛ 

متاسفانە بیشترین آمار مبتلایان بە کرونا مربوط بە شهر سنندج است، کە بیشترن بیماران بستری شدە رادارد و وضعیت آن قرمز است، کە از چند روز گذشتە تاکنون از 1518 نفر بە 1603 نفررسیدە است.

وضعیت شهرهای دیگر کردستان:مریوان، دیواندرە، قروە، کامیاران راهم وخیم اعلام کردەاند.

 تعداد بیماران این شهرها؛ 

گفتنی ست، در مریوان طی 24 ساعت گذشتە باشناسایی 34 مورد جدید، شمار مبتلایان از 415 نفر بە 449 نفر رسیدە است. همچنین شمار مبتلایان دردیواندرە هم با33 مورد جدید از 447 مورد بە 480 نفر، در قروە با 16 بیمارجدید،شمار مبتلایان 329 نفربە345 نفر ، ودر کامیاران هم طی 24 ساعت گذشتە باشناسایی 23 مورد جدید از 241نفر بە 264 نفر رسیدە است.

آمار شهرهای دیگر کردستان ؛

آمار مبتلایان بە کرونا درسقز 642 نفراعلام شدە،  کە نسبت بە روز گذشتە افزایش قابل توجهی داشتە، و 55 مورد جدید شناسایی شدە است . 

بانە 350 نفر،(11نفر افزایش)،بیجار238 نفر(21نفر افزایش)،دهگلان 188 نفر (16نفر افزایش)و سروآباد61 نفر(6افزایش) مبتلای قطعی بە ویروس کرونا دارند. تاکنون تعداد آزمایشات انجام گرفتە برابر 15415نمونە است کە این تعداد 4620 مورد مثبت بودە است.

بر اساس این آمارها کە بیشترین آنها در کردستان است، رژیم ایران درپایین ترین ردە آمادگی برای مقابلە باویروس کرونا قراردارد.

رژیم ایران دارای کمترین میزان امادگی لازم برای کاهش محدودیت های مربوط بە کرونا بودە وعملکرد  ایران در بین 170کشور از جهان ، در رتبەی آخر قرار گرفتە است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ڕێکه‌وت: 2020-07-07 09:52:53
به‌شی: ( اخبار )

سیاسی