قیمت دلار امروز  
قیمت دلار امروز با افزایش یک درصدی، از ۲۹,۶۰۰ (بیست و نه هزار و ششصد ) تومان به ۲۹,۹۰۰ (بیست و نه هزار و نهصد ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر دلارقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۲۹,۹۰۰۳۰۰۱امروز۲۹,۶۰۰۳۰۰۱.۰۱روز قبل۲۹,۳۰۰ بودە است.
 قیمت یورویورو، به ۳۵,۰۴۶ (سی و پنج هزار و چهل و شش) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۰۱ درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر یوروقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳۵,۰۴۶۳۵۵۱.۰۱امروز۳۴,۶۹۱۳۰۵۰.۸۷روز قبل۳۴,۳۸۶۸۸۰.۲۵۲ بودە است. قیمت پوندپوند امروز با افزایش ۰.۶۶ درصدی، از ۳۸,۱۹۵ (سی و هشت هزار و یکصد و نود و پنج ) تومان به ۳۸,۴۵۲ (سی و هشت هزار و چهارصد و پنجاه و دو ) تومان رسید. جدول قیمت 3 روز اخیر پوندقیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۳۸,۴۵۲۲۵۷۰.۶۶امروز۳۸,۱۹۵۴۴۰۱.۱۵روز قبل۳۷,۷۵۵ بودە است. 
آخرین نرخ درهم اماراتدر بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۸۰ تومان افزایش، ۸,۲۲۰ (هشت هزار و دویست و بیست ) تومان نرخ گذاری شدە است
 قیمت لیر ترکیه همچنین لیر ترکیه با افزایش ۱.۷۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۹۰۵ (سه هزار و نهصد و پنج ) تومان معامله شدە است. قیمت دلار کانادادلار کانادا امروز با افزایش ۱.۴ درصدی، از ۲۲,۱۳۴ (بیست و دو هزار و یکصد و سی و چهار ) تومان به ۲۲,۴۵۰ (بیست و دو هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان رسیدە است.
 آخرین نرخ دلار استرالیا
در بازار امروز دلار استرالیا نسبت به روز قبل ، با ۴۸۵ تومان افزایش، ۲۱,۶۶۱ (بیست و یک هزار و ششصد و شصت و یک ) تومان نرخ گذاری شدە است. قیمت انواع سکە دربازارهای ایران!قیمت سکه به 15,200,000 (پانزده میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روزهای قبل ، افزایش 5.26 درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر سکه قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ ۱۵,۲۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۵.۲۶امروز۱۴,۴۰۰,۰۰۰۴۵۰,۰۰۰۳.۱۲روز قبل۱۳,۹۵۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰۲.۱۵۲ طبق این نمودار بودە است.
 قیمت نیم سکهنیم سکه، به ۸,۲۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست هزار) تومان رسید که نسبت به روزهای قبل ، افزایش ۴.۸۷ درصدی داشته است. جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ۸,۲۰۰,۰۰۰۴۰۰,۰۰۰۴.۸۷امروز۷,۸۰۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱.۹۲روز قبل۷,۶۵۰,۰۰۰۱۷۰,۰۰۰۲.۲۲۲ نمودار روز های پیش. آخرین نرخ ربع سکهربع سکه با افزایش ۶.۶ درصدی، از ۴,۹۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار) تومان به ۵,۳۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد هزار) تومان رسید. 
قیمت سکه گرمیدر بازار امروز هر سکه گرمی نسبت به روز قبل ، با ۰ تومان بدون تغییر، ۲,۵۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد هزار) تومان نرخ گذاری شدە است.

ڕێکه‌وت: 2020-10-02 11:29:12
به‌شی: ( اخبار )

سیاسی