پیام دبیر کل بە مناسبت دهم آبان روز پیشمرگە سازمان خبات

هممیهنان کوردستان! 

فعالان و مبارزان انقلابی!  

پیشمرگەهای قهرمان کوردستان!  

بەدنبال فرمان جهاد خمینی علیە مردم کوردستان و حملە پاسداران مزدور و سایر نیروهای رژیم آخوندی بە شهرها و روستاها و به شهادت رساندن و مجروح کردن همیهنان و به آتش کشیدن خانە و کاشانە مردم کوردستان و مجبور ساختن مردم کورد بە دفاع از خود،در اين ايام و بهبوهەی حملە دشمن، نیروی پیشمرگەی کوردستان تشکیل شد و پسران و دختران خون گرم  و اکثریت کسانی کە میتوانستند برای دفاع از میهن و هميهنان  مسلح شوند،بە صفوف پیشمرگەها پیوستە و توانستند ضربە سنگینی بە نیروهای پاسدار مدافع حاکمیت دیکتاتوری وجنایتکارآخوندی وارد کنند.  

نیروی پیشمرگەی مقاوم و قهرمان کوردستان ، آن پیشمرگەهای جانفدا و از خود گذشتەى کە در سال ١٣٥٩ هجری شمسی، همان نیروی پیشمرگەاى بودند كه پس از اعلام موجودیت سازمان خبات در صفوف آن  سازماندهی شدند. بله آنها جنگ سرنوشت ساز و كم مانندى را علیە نیروهای قدس رژیم  در ١٠ آبان ١٣٥٨ هجری شمسی، انجام دادند.  در این جنگ کە ازصبح  تا شب و در طول٢٠ کیلومتر، در پیچهای [هژدە دۆڵان] جادەی سردشت-بانە تا داخل شهر بانە رویداد، نیروهای دشمن و دهها اتومبیل و اسلحە و مهماتشان نابود شد.  متاسفانە در این جنگ قهرمانانه،  هشت پیشمرگە قهرمان سازمان خبات شهید شدند و جان پاکشان رافدای آزادی و رستگاری ملت و میهن کردند. بە دنبال شکست رژیم در این جنگ ، خمینی بە مردم  کوردستان اعلام کرد کە صدای شما را شنیدە و بەناچار آتش بس را اعلام وخواستار مذاکرە شد. 

اگرچە خمینی و رژیم دیکتاتورش باحیلە ونیرنگ وبە منظورکسب وقت و تجدید قوا، و آغاز دورە جدیدی از جنگ آتش بس را اعلام کرد و سپس حملەى گستردەای  را بە کوردستان بە کوردستان را آغاز کردند.  اما علیرغم حملات گستردەی دشمن و اشغال کوردستان ،  حماسەی دهم آبان و پیروزی نیروی پیشمرگە کوردستان بە مثابە دستاوردی بزرگ در جنبش آزادیخواهانەی ملت کورد در کوردستان ایران، شکوفا و جاودانە خواهد ماند.  

امروز در این یادبود سازمان خبات کوردستان ایران مجددا اعلام میداريم، کە نیروهای پیشمرگە کوردستان در صفوف سازمان خبات، عزمشان را جزم کردەاند تا در مسیر آزادی مردم ورستگاری کوردستان و جنبش حق طلبانە، دربرابر رژیم دیکتاتور ولایت فقیە جان فشانی کنند.  

سازمان خبات ، تشکیلانی ملی و میهنیست، با مردم کوردستان برای آزادی مردم کورد مبارزە میکند.  سازمان خبات در اعماق این خاک ریشە دواندە، و همچون کوە، جنگل، رودخانە و بە مانند نفس در سينه است. سازمان خبات درختی هزار ریشە میباشد کە خون و راە شهیدان، و خانوادەهایشان ومردم میهن دوست کوردستان حامی و پشتیبانش هستند.  کسی کە میخواهد سازمان خبات را بشناسد نظری کوتاە بە تاریخ پاک و بی آلایش ، سیاست ، اعمال و مواضع میهنی، جسارت و شجاعت در تصمیمات ملی، جانفشانی پیشمرگە و کاروان شهیدان گلگون کفن و دهها عملکرد ملی و انقلابیش بنگرد. جسم مجروح مبارزانش، بە پیمان، عهدوفاداری، همبستگی و عدم منطقە گرایی ودستە بندی و بسياری  ديكر از شاخصهای منحصر بە فردش را بنگرد، آنگاە برایش مشخص خواهد شد کەسازمان خبات اصیلترین سازمان وتشکیلات انقلابی میباشد. 

کادر، پیشمرگە و اعضای سازمان خبات در هر جمعی، باافتخار و بی واهمە، حضور میابند و مسرورند کە در صفوف سازمانی سیاسی، ملی و مبارز عضو هستندکە تهی از هرگونە نقطە ضعف سیاسی در طول چهل و یک سال،  کارو فعالیت خودمیباشد. .  

آری سازمان خبات درختی هزار ریشە، و مانند کوەهای سر بەفلک کشیدە، ریشە در اعماق کوردستان دواندە، و در ژرفای دل تمامی آنهاییست کە سازمان خبات و پیشمرگەهای پاک و دلسوزش را بە خوبی میشناسند. بی تردید یکی از شناسەهای سازمان خبات، شجاعت و نبرد قهرمانانه، دهم آبان و حماسەهای بی همتای ديكر، در برابر با نیروهای مزدور رژیم آخوندیست. 

رهروان  راە آزادی!

همرزمان سازمان خبات

 درحالی یاد و خاطرەی دهم آبان را گرامی میداریم کە متاسفانە درکوردستان، ایران و سراسر جهان، ویروس کرونا بیش از یک میلیون نفررا بە کام مرگ کشاندە وضررو زیان بزرگی بە اقتصاد جهان وارد ساختە وهمچنین دەها معضل اجتماعی را در پی داشتە است.  مبرهن است رژیم آخوندی هیچ اقدام چشمگیری برای یاری رساندن بە مردم انجام ندادە و حتی کوشیدە تا کرونا را بەعنوان بحرانی برای بقای حاکمیت و پنهان نمودن مشکلات عدیدەی سیاسی ، اقتصادی و گسترش جنایت و ظلم وستم علیە مردم بە ستوە آمدە ایران، بەکار گیرد. پیداست سردمداران رژیم آخوندی مسول گسترش و پنهان کردن ویروس کرونا، پس از گذشت چندین ماە در ایران هستند کە این خود نشان دهندەی بیتفاوتی و دشمنیشان بامردم ایران است.بەمناسبت فوت همیهنان در کوردستان و ایران تسلیت خودرا بە خانوادەهایشان اعلام و خود را در غم و اندوهشان شریک میدانم.  

بی تردید آخوندهای جنایتکار حاکم در  ایران، در ازدیاد رنج، وفور مشکلات گوناگون، سیاستهای جنگطلبانە و آشوب  کشورهای دیگر، پشتیبانی از ترور و گروەهای تروریستی و تلاش برای توسعە سلاح تهاجمی  ،ساخت بمب اتم، صدور انقلاب خمینی بە کشورهای منطقە، دزدی و فساد سردمداران، و غارت ثروت و سرمایەی ایران و دەها اعمال ضد مردمی دیگر نشاندهندەی ضدیت حاکمیت بامردم ایران است. 

 سازمان خبات معتقد است، حاکمیت دیکتاتوری ولایت فقیە درطول چهل سال حکمرانیش،  نشان دادە کە هیچ گونە رفرمی بەنفع مردم ایران و کوردستان نخواهد کرد. و این رژیم ازآغاز حاکمیتش بر طبل جنگ کوبیدە و با صلح و آشتی محالفت ورزیدە. بەهمین دلیل  سازمان خبات یقین دارد کە هر گونە مذاکرە با این حکومت خون آشام  بە زیان مردم کورد و جنبش انقلابی خواهد بود.  و متقابلا رژیم از نمایش بە اصطلاح  مذاکرە بە نفع خود استفادەمیکند.

بدین مناسبت از احزاب سیاسی کوردستان خواستارم برای همبستگی ،باجدیت هەرچە بیشتر برای  مشترک بر سە اصل، مبارزە برای احقاق حقوق ملت کورد در چهارچوب ایران، رد مذاکرە با حکومت آخوندی در چهارچوب کاروفعالیت مشترک، تاکید بر سیستم و دولت پارلمانی و دموکراتیک کە حقوق همەی اقشار جامعە کوردستان را دربرگیرد. وهیچ دین و عقیدە و مذهبی در تصمیم گیری و،مدیریت کشور مداخلە نکند. 

مجددا تکرار میکنم کە سازمان خبات کوردستان ایران برای آزادی و خوشبختی ملت کوردستان و ایران و توسعە همکاری و اتحاد فراگیر درایران، بر همپیمانی با سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت ایران، بەعنوان آلترناتیو کە بیشتر از 25سال،مستمرتداوم داشتە تاکید میکند. 

ضروری میدانم دراین یاد موضع سازمان خبات را تکرار کنم کە هرگونە تلاش پسرشاە جنایتکار برای نزدیکی بە احزاب سیاسی را بە فریبی میدانیم و معتقدیم کە پسرشاە و همپیمانانش، هیچ جایگاهی درایران ندارند و نمیتوانند هیچ کاری برای منافع ملت ایران و کوردستان انجام دهندآنها دشمن مردم کورد هستندو سازمان خبات تلاش های پسرشاە را مضحک وبی اساس میداند. 

درنهایت تاکید میکنیم کە باهمکاری و همصدایی و با کار مشترک و با حمایت مردم ایران رژیم منفور آخوندی نابود میگردد و مردم کوردستان و ایران در چهارچوب حکومتی دموکراتیک و میهنی بە ثبات و بە آزادی بنیادین، خواهند رسید.  

با تبریکات مجدد بەمناسبت 10آبان روز پیشمرگە سازمان خبات کوردستان ایران 

سازمان خبات کوردستان ایران 

دبیرکل باباشیخ حسینی 

10 آبان 1399هجری شمسی

31. 10. 2020

ڕێکه‌وت: 2020-11-10 08:41:57
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی