یکی از مهم ترین اصلی ترین موانع پیش روی جنبش حق طلبانه زنان،خود زنان،هستند

فرمسک رضایی

در حقیقت جنبش زنان مدت جندين سال است با وجود همه موانع، بدون ترس،در براورده شدن ودفاع از حقوقشان پافشاری میکنند.قطعا منافع و دستاوردهای این جنبش نه تنها برای زنان بلکه به نفع جامعه بشریت نيز میباشد.
مهم ترن،وظیفه فعالين  عرصه حقوق زنان، تلاش برای ترویج روشن فکری در جامعه است،وبرای پیشبرد این هدف، همکاری و همراهی قشر کثیر زنان در جامعه برای رسیدن اسانتر به هدف و ارمانیست که که برایش در تلاش اند ضروريست.به طور کلی در جامعه جهانی و به ویژه در جامعه کوردستان،خواه یا ناخواه بیشترین بار مسئولیت پرورش کودک، بر عهده زنان است هرچند که این نیز بر خلاف اصول برابری جنسیتی است.
اما تا رسیدن بە مرحلە کە پرورش کودک و  وظایف دیگر در جامعه، قسمت بیشترش بر عهده زنان گذاشته شده  كه بايد تنها با گفتار بلکه با عمل نیز به عنوان یک مسئولیت مشترک ميان زن و مرد تقسیم باشد.ما ناچاریم که این حقیقت را قبول کنیم که در جامعه ما زنان بیشتر از مردان وظیفه تربیت کودکان را برعهده دارند و باید این را در نظر بگیرم که با وجود تلاش و کوشش همه فعالين امور وضعیت زنان، متاسفانه تا کنون  شمار كثيرى از زنان از حقوق خود اگاهی ندارند.
بی شک فشار های اجتماعی مانع اگاهی و هوشیاری زنان است اما مطمئنن دلیل اصلی خود زنان هستند.
تجاوز،ازارو اذیت روانی،تخریب شخصیتی،ختنه و تحمیل مجازات سخت بر ضد زنان بخاطر  به اصطلاح مرتكب شدن گناه،كه جنسیت  مرد نيز انجام ميدهند اما  به خاطر قوانين غير عادلانه تبرئه ميشوند، رفتار هایی است که در بیشتر کشور های جهان مشاهده میشود.اما در کشورهای پیشرفته ودمکراسى جنبش نان در تغییر قوانین فرصت بیشتری دارند.در عموم ایران و به ویژه در کوردستان به دلیل دیکتاتور یودن حکومت و قانون عقب مانده که در آن حقوق زنان مدنظر گرفته نشده ، با زنان و جنبششان مانند مجرمان برخورد میشود و اکثر فعالان زندانی و شکنجه میشوند.
همچنین رسانه های حکومتی که میبایست پلی میان زنان و جامعه باشد، در خدمت حاکمیت مرد سالاری است و تلاش  فعالین امور حقوق زنان را محکوم میکند. علیرغم همه اینها جنبش زنان از هر فرصتی برای پیشبردش استفاده میکند. اما ایا خود زنان سرکوب شده، تا چه اندازه خواهان یادگیری و اگاهی اند؟تا چه اندازه برای احقاق حقوق خود میکوشند؟
 زنانى که در بی اطلاعی هستند بايد از تغییرات و دستاوردهای بجنبش زنان است اگاه شوند فاصله زنان از جامعه و ابزارهای تبلیغاتی(اطلاع رسانی) غير مفيد وسرگرم بودن به مسائل غیر ضروری مانند میکاپ،لباس های مد روز طلا و وسیله های غیر ضروری موجب شده که زنان از مسائل اصلی بی اطلاع باشند.
این اصول پس از کنکاش بسیار تفهیم  شدە و حقوق تمامی زنان را شامل میشود. حق سقط جنین، حق طلاق،  مالکیت بر تن خود، حقوق برابر، حق سرپرستی فرزند و استقلال اقتصادی و...از این پایە و اصول  هستند.درقرن بیستم و درحالی کە زنانی بە جرم  سیاسی در زندانها هستند، شماری از آنان  معضل اصلیشان مد وسریالها تلویزیونیست.  کسانی هستند کە هنوز کە بەجای آموختن اعتماد بەنفس دخترانشان، بەآنها میآموزند تا برای جلب توجە مردها ازحقیقت شخصیتی خود  دور و بەخاطردختر بودنشان از علایق و آرزوهایشان چشمپوشی کنند. آنهایی کە هنوز دخترانشان را بە مانند خدمتکار و مهمان در خانه بدرى میدانند، با این روش، نسلی را تحویل اجتماع میدهند، کە برای انجام ابتدایی ترین کارها، بە مردها احتیاج داشته باشند، نمیتوانند احساساتشان را بروز دهند و کسی را برای زندگی مشترکشان انتخاب کنند،بالعکس همیشە منتظرند مردی از آنها خواستگاری کندو خوشی زندگی را در هرچیزی غیرازخود میابند. این دختران مادران و زنان آیندەای ميشوند کە دربرابر هرگونە ظلم و ستمی سکوت میکنند، مادری میشوند کە باعدم  آگاهی کودکی را بە دنیا آوردە و چگونگی رفتار با کودک خودرا نمیدانند، دراین میان آموزش و آگاهی یک شخص سبب تغییردر خانوادەای واماندە ميشود كه زنجیر بی اطلاعی را پارە میکند. 
دراینجا اهمیت شکست سکوت و اطلاع رسانی آشکارمیگردد، و گسترش روشنفکری وظیفەی تک تک افراد و تمام کسانیست کەبدون تفاوت جنسیتی  خودرا در این چهارچوب میابند.  برای مبارزە علیە خشونت، نیازمند زنان شجاع هستیم زنانی کە میدانند هرچند علیە قوانین عقب ماندە و جامعە مردسالار بایستند، بیشتر مورد تهاجم افرادی با افکارمتعصب قرار میگیرند. اما بەاین واقعیت پی بردەاند کە بدون تلاشهای زنان مبارز، اهداف جنبش زنان تحقق نخواهند یافت، زندان، شکنجە، قتل سبب ميشود وقایع ناخوشایندی رقم بخورد، اما زنان عزم جزم خواهندکرد  و نسل بە نسل گامهایشان را مستحکم تر برمیدارند و داس و تفنگ و چاقوی دست آنهایی کە بویی از انسانیت نبردەاند،  خواهند ستاند.

ڕێکه‌وت: 2020-11-18 08:04:44
به‌شی: ( اجتماعی )

سیاسی