آ‌یا مانع جدی بر سر راه رژیم ایران در دست يابى بە بمب اتمی وجود دارد؟

سیامند

سازمان جهانی انرژی اتمی فاش كرد كە رژیم ایران مقررات و مصوبات برجام را زیر پا نهادە، همچنین رافائل گروسی مدیركل آژانس انرژی اتمی در روز چهارشنبە 28 آ‌بان اعلام كرد كە رژیم ایران اطلاعات معتبری دربارە آ‌ثار ذرات اورانیومى كه در حومە شهرهای تهران و اصفهان كشف شدە،و در سایتهايى كه در سالهای 2003 و 2004 میلادی بە منظور بنهان كردن و از بین بردن اورانیوم تخریب شدند تحويل نداده است. همچنین خبرگزاریهای جهانی  بە گزارشهایی دست یافتەاند كە  نشان میدهد رژیم ایران یك آ‌بشار از سانتریفوژهای پیشرفتەتر (آ‌ی ا‌ر 2 ام) را در سایت نطنز راەاندازی كردە است. روند رو بە افزایش غنی سازی اورانیوم موجب شدە كە اورانیوم غنی شدە در انبارها بە 12 برابر بیشتر از توافق 2015 برسد.

طبق گزارش محرمانەى كە در 18 آ‌بان امسال، میان كشورهای عضو توزیع شدە آ‌مدە است  نشان داده كە رژیم ایران كل ذخایر اورانیوم غنی شدە با غلظت كم، از ۱۰۲۰/۹ كیلوگرم در 30 بهمن 1398 بە ۱۵۷۱/۶ كیلوگرم رساندە است.

فعالیتهای جدید اتمی و پایمال كردن مقررات و مصوبات برجام از جانب رژیم ایران موجب نگرانی كشورهای آ‌لمان،فرانسە،بریتانیا، عربستان سعودی و كشورهای عرب و شماری از كشورهای جهان و آ‌مریكا  شدە است.

اطلاعات ذكر شدە اين واقعیت را نشان میدهد كە رژیم ایران بە ساخت بمب اتمی نزدیكتر میشود و شماری از كارشناسان مسائل اتمی  فاصلە زمانی برای ساخت بمب اتمی از جانب رژیم ایران را،تنهاچند ماە ارزیابی كردە اند. با بودن این روند و عدم اجرا و نقض مفاد توافقنامە برجام،در اعتراف غریب آبادی سفیر و نمایندە دائم رژیم در آ‌ژانس اتمی كە گفتە است (جمهوری اسلامی) سانتریفوژهای جدید آ‌ی.آ‌ر. ام 2 بە چرخە غنی سازی اضافە كردە است،ثابت ميشود.

گزارشهای ذكر شدە و خبرها و اطلاعات از درون حاكمیت از روند صعودی و افزایش نیت و مقصد شوم سردمداران رژیم و نزدیك شدن بە ساخت بمب اتمی حكایت دارد. اگرچە خامنەای رهبر رژیم با گفتن این ادعا كە ساخت بمب اتمی حرام میباشد سعى ميكند جهانيان را فريب دهد،زيرا حقیقت موضوع این است كە این رژیم، ساخت بمب اتم را یكی از راهكارهاى بازدارنده در برابرحمله دشمنانش و ترفندها در تداوم حاكمیت قرون وسطائی اش میداند.

شكی نیست كە رژیم آ‌خوندی بە دنبال ساخت بمب اتمی  میباشد، همانگونە كە سلاحهای و موشكهای غیرە متعارف را در ابعاد وسیع میسازد.اين حاكميت از  اوضاع  بغرنج سیاسی جهانی و بحران كرونا و اختلافات متعدد میان قدرتهای جهان بر سر برنامەی اتمی ش و بحران اقتصادی و عدم همكاری میان اعضای شورای امنیت، بیشترین  استفاده ممكن را براى پیشبرد برنامەهای اتمی و تسریع در ساخت بمب اتمى ميبرد. 

اوضاع سياسى در جهان و نتیجە انتخابات آ‌مریكا كە در آن جوبایدن كاندید حزب دمكرات، كە خواهان بازگشت بە برجام و مماشات با رژیم ایران میباشد، یكی دیگر از موجبات دلگرمی آخوندهای حاكم بر ایران وتشويقش در پیشبرد فعالیتهای اتمی و ساخت بمب اتمی خواهد شد.

حال باید پرسید كە آیا مانع جدی در مسیر ساخت بمب اتمی از جانب رژیم ایران وجود دارد؟ در جواب باید اذعان كرد كە متأسفانە با وضعیت سیاسی جهان و تقویت روند مماشات با رژیم ایران كە در چند ماە آیندە در صحنە سیاسی جهان و بخصوص در سیاست خارجی حكومت آیندە آ‌مریكا،به احتمال قريب به يقين خواهيم ديد،دیگر مانع جدی بر سر راە زیادە خواهی اتمی رژیم وجود نخواهد داشت و اگر تا كنون بە ساخت بمب اتمی  نرسيده باشد، احتمالا در ماههای آ‌یندە خبر ساخت بمب اتمی آ‌خوندی شنيده خواهد شد.

سالهاست مردم ایران و احزاب سیاسی انقلابی كوردستان و سازمان خبات و شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران بە جامعە جهانی اعلام میدارند ،كە هر گونە مماشات با آ‌خوندها و تعلل در سیاست جدی با اين‌ رژیم نە تنها بە زیان  مردم ایران میباشد بلكە خسارتی جبران ناپذیر بە ساختار جامعە جهانی و كشورهای منطقە خاورمیانە و همسایگان ایران وارد خواهد كرد. مردم ایران بیش از 41 سال است علیرغم انواع ستمها و جنایتها در برابر این رژیم در مبارزەاند، و رژیمی با بودن بمب اتمی نيز  برايشان تفاوتى  نخواهد كرد زيرا عزم جزم مردم و احزاب انقلابى نابودى اين حاكميت قرون وسطايى ميباشد، اما رژیمی طمع جو كە بە صادر كردن انقلاب خمینی بە كشورهای منطقە و كشورهای اسلامی مشغول است،آيا با دست يابى به بمب اتم چە عواقب و خطراتی را برای جامعە جهانی و كشورهای منطقە  به دنبال خواهد داشت؟ اگر جامعە جهانی سریعا در برابر زیادە خواهی حاكمیت ایران و برنامە اتمی ش تصمیم و اقدام جدی اتخاذ نكند،دیگر پشیمانی از عدم اتخاذ مواضع و موانع جدی در برابر برنامەهای اتمی رژیم ، جبران نخواهد شد و آبی كە بە جوی سرازیر شود بازنخواهد گشت.

ڕێکه‌وت: 2020-11-27 07:46:46
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی