آ‌قای مسعود رجوی مسئول شورای ملی مقاومت ایران

خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدە شورای ملی مقاومت ایران

با كمال تأسف و اندوە فراوان در گذشت مجاهد مبارز،حمید اسدیان را بە شما و كلیە اعضای مقاومت سرتاسری تسلیت میگویم. شكی نیست كە فقدان این مبارز بزرگ خسارت بزرگی برای همە ما بود.

آ‌قای حمید اسدیان یكی از فعالترین و صادق ترین مبارزان راه آزادی بود كە با كوشش و صداقت و رفتار و اعمال انقلابی، موجب محبوبیتش نزد دوستان در مقاومت ایران شدە بود.

بندە در چند جلسەای كە  با ایشان در فرانسە داشتم  برایم مشخص شد كە با مجاهدی وارآ‌ستە، آگاە و عاشق آ‌زادی در گفتگو هستم .

مجددا در گذشت نويسندە و شاعر و مجاهد انقلابی حمید اسدیان را بە شما و تمامی همرزانم در در سازمان مجاهدين خلق ايران و مقاومت عادلانە ایران تسلیت میگویم.

باباشیخ حسینی  

25 آذر 1399

ڕێکه‌وت: 2020-12-18 13:59:13
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی