تروریست پروری و اعمال تروریستی از شناسەهای اصلی حاکمیت درایران است.

تروریست پروری و اعمال تروریستی از شناسەهای اصلی حاکمیت درایران است.

رژیم دیکتاتور و قاتل ولایت فقیە از همان روزهای آغاز بە قدرت رسیدنش، قتل و شکنجەی همیهنان کوردستان را بە طور خاص و مردم ایران را بە طور عموم از اصلی ترین وسیلە و راهکار برای ابقای حاکمیتش قرار دادەاست. این حاکمیت نامشروع با بەکار گیری سیاست رعب و وحشت ، کشتن و اعدام هموطنانمان و همزمان با ترور و تشکیل شبکەهای جاسوسی در داخل ایران و سراسر جهان را بە عنوان برنامەی اصلی جنایتهای خود پیرو میکند. ترور فعالین سیاسی و شخصیتها در داخل و خارج ایران، آدم ربایی و سربەنیست کردن افراد واختصاص میلیاردها دلار برای تشکیل مراکز جاسوسی و امنیتی بە منظور فشار و ایجاد رعب وحشت افكنى بر مبارزین راه آزادی، از اعمال شنیع حاکمیت تروریستی آخوندیست. بدیهی ست، کە مراکز امنیتی رژیم آحوندی ایران، در یک سال گذشتە، تلاشهایشان را برای ضربە زدن وایجاد اغتشاش و آشوب، در صفوف احزاب سیاسی اپوزسیون ایرانی و بە ویژە، احزاب سیاسی کوردستان ایران و احزاب بخشهای دیگر کوردستان،گسترش دادەاند. دراین چهارچوب،رژیم با فرستادن افراد فریب خوردە و سادەلوح، برای پیوستن بە صفوف مبارزە و همچنین فریب دەها فرد بە اصطلاح روشنفکر و ايجاد چندین سایت مختلف، برای تبلیغات سمی و آشوب در صفوف احزاب سیاسی و دودل کردن اعضاى آنها در مبارزات چندین سالەشان و همچنین سعى در فريب مبارزان از راە پول و سرمایە و وعدەی ملک درداخل ایران و فرستادنشان بە کشورهای اروپایی و چەندین وعدە و وعید دیگر و همچنین فریب زنان زیباڕو، تحت عنوان (پرستو) کە متاسفانە، این زنان درماندە بەخاطر گروگان شدن عزیزانشان نزد حاكميت ويا به دليل فقر، مجبور بە انجام دسیسەها و خواستهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاە پاسداران میشوند و ازسوی این دو نهاد آلودە وضد مردمی برای فریب فعالین سیاسی ، کادر و پیشمرگەهای کوردستان بەکار گرفتە میشوند. جای تاسف است کە برخی از مراکز جنایتکار و جاسوسی رژیم ایران گاها توانستەاند، کسانی رادرصفوف احزاب سیاسی کوردستان فریب دهند کە دربعضی مواقع خود این نهاد ها عمدا درتلاش بودەاند تا افراد فریب خوردە، آشکار كردند تا موجب بی اعتمادی شوند. باید بە مبارزین و فعالین صفوف سازمان خبات دست مریزاد گفت و از آنها قدردانی کرد، چون بەشیوەی دلیرانە وبااحساس و درك واقعى وشخصیت والای انقلابیشان ، جواب سخت و دندان شکنی بە دشمنان کینەتوز دادەاند، کە بی شک یکی ازاهداف دشمن، نابود ساختن ارزش و کرامت انسانهای میهن دوست و آزادیخواە است. جانب دیگر اهداف رژیم ظالم آخوندی، از فرستادن جاسوس ها و زیرنظرگرفتن و فیلم كرفتن از پایگاەهای سازمان خبات توسط افراد ناشناس، و تلاش بڕای اجراى اعمال تروریستی علیە مبارزین و رهبر سازمان، بە خیال خامشان با اين ترفندهاى رذيلانه میتوانند سازمان خبات را ازاهداف مفتخرانە درجنبش برحق آزادیخواهی و حق طلبانەی ملت کورد دلسرد نمایند. اما تلاشهای رژیم آخوندی و نهادهای سرکوبگر و مزدورانش نەتنها موجب عقب نشینى و دلسردى مان نمیشود بلکە بر تداوم مبارزات حق طلبانەی ملت کوردستان ودرمبارزە علیە این رژیم دیکتاتور قدرتمندتر و امیدوارترمان كرده است. بی شک با پایبندی بر اصول مبارزاتی و باهمکاری و هميارى مبارزان درصفوف سازمان و تلاش و مراقبت و همکاریهایمان، توطئەهای مراکز امنیتی رژیم آخوندی را خنثی کردە و با این اقدام، قدرتمندتر درمیدان مبارزات حق طلبانەی ملت کوردستان و در مبارزە علیە حاکمیت منحوس آخوندی پیروز میشویم.

ڕێکه‌وت: 2021-01-10 09:09:56
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی