آیا شاهد تداوم فشارها بر رژیم ایران خواهيم بود؟

علی بهرامی
پس از پانزدە سال پنهان کاری، برنامەی هستەای رژیم آخوندی سرانجام درسال ۲۰۰۲ توسط شورای ملی مقاومت آشکارشد، و تحريم و فشار جامعە جهانی براین حاکمیت آغاز، و تا پیروزی باراک اوباما درانتخابات ریاست جمهوری آمریکا درسال ۲۰۰٨ ادامە داشت،. اما اوباما با اجراى سیاست چماق و هویج و باهماهنگی همپیمانان آمریکا، بەویژە اروپا، فشارها را بر رژیم ایران بە اندازەای گسترش داد تا رژیم آخوندی را تقليل داد. در حالى كه فشار اقتصادی وسیاستهای اعمال شدە بر رژیم در داخل ایران وازجانب مردم احساس ميشد و موجب افزایش نارضایتیها و تهدید بر ساختار حاکمیت آخوندی شد. تمامی این فشارها رژیم را مجبور ساخت تا در ازای توقف برنامەی هستەای و دریافت امتیازاتی از جانب آمریکا و قدرتهای جهانی به توافق برسد. با رفتن باراک اوباما و سرکارآمدن دونالد ترامپ (کە یکی از مخالفان توافق اوباما با رژیم ایران و دادن امتیازات مادی بەحاکمیت ایران بود)و پس هشدارها بەرژیم و درخواست از حاكميت ايران برای بحث و توافقى جديد در مورد برجام و برنامەی موشکی و دخالتهایش در کشورهای همسایە رانیز دربرگیرد، با رد اين درخواست از جانب حاكميت آخوندى، آمريكا از توافقنامەی برجام خارج شد. با خروج آمریکا از توافق نامەی هستەای با رژیم ایران، تحریم و فشارها ازسوی آمریکا با شدت بیشتری بر حاکمیت آخوندی اعمال شد. فشارهای آمریکا توانست تاثیرات بسزایی بر اقتصاد رژیم بەویژە صنایع انرژی ، صادرات و واردات، بورس، حمل و نقل بگذارد، تا حدى کە ارز ايران افت بی سابقەای داشت و صادرات گازو نفت رژیم بەطور قابل توجهی کاهش داشتە و مانعی برای پرداخت بدهی ها شد و پشت رژیم زیربار این فشارها خم شد. باشکست دونالد ترامپ و پیروزی مجدد دموکراتها و جوبایدن، رژیم مسرور ازاینکە دوبار بتواند با او بە توافق برسد و يا فشارها ازبین بروند و یا کاستە شوند. عليرغم اين خوش خياليها، رژیم آخوندی برای اینکە در مذاکرات آیندە امتیازات بیشتری بدست آورد درچند روز گذشتە، چندین اعمال شرورانە مانند، آزمایش هواپیمای بی سرنشین، ساخت و آزمايش موشکهای گوناگون، افزایش غنی سازی اورانیوم بیش از۲۰درصد، آمادەسازی ساخت کارخانەی اورانیوم و پشتیبانی بیشترازحوثی های یمن را انجام دادەاست. آنچە مشخص است، این است کە جوبایدن خواهان توافق جدید با رژیم آخوندی است و ميخواهد حل مناقشات و اختلافات را بەنام خود به ثبت برساند اما شرایط موجود به مانند سال ۲۰۱٥نیست، زیرا در داخل آمریکا مخالفین توافق با رژیم ایران بسیار قدرتمندند. همزمان حکومت ترامپ تحریمهای بسیاری در رابطە را در مورد فعاليتهاى تروريستى بر رژیم تصويب کردە کە برداشتنشان برای بایدن سخت و سنگین است. ازسوی دیگر رژیم ایران در راستای نقض برجام گامهای بسیاری برداشتە و برخلاف گذشتە، جامعە جهانی بەویژە سەقدرت اروپایی (فرانسە، بریتانیا، آلمان) کە کە ستونهای اصلی برجام بودند، مطمئن شدەاند کە رژیم آخوندی برخلاف ادعاهای قبلی خود بە دنبال ساخت سلاح هستەای ست، بەهمین دلیل نە بایدن میتواند تمامی فشارهارا ازسر رژیم بردارد ونە رژیم ازترس واکنش افراطیهای داخلی میتواند بیشتر عقب نشینی کند ویا زیربار تمامی خواستهای آمریکا و جامعە جهانی برود. آنچە درچهارسال آتی رژیم ایران با آن روبرو میگردد، کاهش برخی فشارهای اقتصادی و آسانکاری برای پرداخت بدهی هایشان است، اما همانطور کە گفتە شد حکومت بایدن بە دلیل اذهان عمومی در آمریکا،با موانع بسیاری برای برداشتن این تحریمها برخورد خواهد كرد، مگراینکە رژیم ایران تن بە كليه ى خواستهای آمریکا بدهد ودست از پشتیبانی از گروەهای تروریستی، دخالت و آشوبگری درکشورهای منطقە، مخالفت بااسراییل و همپیمانهای درمنطقە بردارد، و همچنین برنامە هستەیی راپایان دهد،و خاک عراق وسوریە عقب نشینی کند و قوانين بين الملل به اجرا درآورد، کە این موضوع برای رژیم ایران سخت ودشوار خواهد بود، زیرا رژیم ایران علیرغم کسب امتیاز ، از لحاظ فکری، جمعی را پرورش دادە کە راضی بە عقب نشینی نخواهندشد. سخن آخر، مسائل آنگونە کە رژیم ایران میخواهد پیش نمیرود، چون برخلاف ترامپ، بایدن ازهمکاری و پشتیبانی اروپاییها برخوردار خواهد بودو درحال حاضر آنها نیز خواستار توافق جدید برسر برنامە اتمی، موشکی و فعالیتهای منطقەیی رژیم میباشند.برهمین اساس تاجامعەجهانی شاهد عکس العمل مثبت رژیم ایران نباشند و توافق جديد ایجاد نشود، فشارهای کمرشکن بر عليه این رژیم ادامە خواهد داشت، در چنین شرایطی احتمال حملات نظامی و سایبری بر روی پایگاەهای اتمی این رژیم دورازانتظار نیست.

ڕێکه‌وت: 2021-01-25 09:14:30
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی