توكل بە دروغ، كار همیشگی رژیم آ‌خوندها!

عەلی بەهرامی

در سالگرد به هلاكت رساندن پاسدار تروريست قاسم سلیمانی، صدا و سیمای رژیم ولایت فیقه فیلمی را بەنام "توكل" با چند هدف خاص و مورد نظر رهبران رژیم بە نمایش گذاشت. اين فیلم كە از ابتدا تا آ‌‌خرین لحظە آ‌‌ن قهرمانسازی از پاسدار قاسم سلیمانی  از یك طرف و تحقیر و كوچك نمائی مردم كردستان و بی ارادە و دست نشاندگی رهبران آ‌ن را از طرف دیگر بە تصویر می كشد.سیاست صدا و سیمای رژیم آ‌خوندی در چهل سال گذشتە همسو با تمام ارگانهای سركوبگر دیگر آ‌ن، براى سركوب، تبعيض و تحقير علیه مردم كرد در كردستان ایران، تمام توان خود را بە اجرا گذاشتە و این حقیقت تاریخی از كسی پنهان نیست. بعد از قیام سال 1991 مردم كرد در كردستان عراق و تأسیس اقلیم كردستان، رژیم همزمان با دخالتهای متعدد در امور داخلی آ‌ن و مشكل تراشى، بە شیوەهای گوناگون سعی داشته ناكارآمدی و شكست مدیریت رهبران كرد را بە تصوير بكشد و با برچسبها، دروغپردازیهای مداوم و متعدد بخصوص با ساخت فيلمهاى  گوناگون تلاش زیادی كردە اقلیم كردستان بلاخص خانوادە ملا مصطفی بارزانی رهبر فقید كردستان عراق و مسعود بارزانی رئیس سابق اقلیم كردستان را بە اسرئیل و آ‌مریكا، عربستان و تركیە نسبت دهد و تصویری غیر واقعی "بمنظور به بيراهه كشاندن مردم كردستان" از شخسیت بارز آنها به نمایش بگذارد.مثل اينكه فیلم توكل صدا و سیمای رژیم آ‌خوندی مردە بە دنیا آ‌مدە، چون كە صورت مسئله از این قرار است، زمانی كە داعش بە دستور رژیم و مهرەهای آن در عراق توانست نزدیك بە 60 هزار نیروی ارتش عراق را یك شبە تار و مار و شهر بزرگ موصل را بە تصرف خود درآ‌ورد و به نزیكی بغداد برسد و پایتخت عراق را تهدید كند. در چنین موقعیتی جامعه جهانی هیچ موضع خاصی نگرفت و تنها نظارهگر بود. از طرف  دیگر اقلیم كردستان برای محافظت از كردستانیان كركوك پیشمرگهای خود در كركوك و اطراف آ‌ن مستقر كرد و مانع ورود داعشیها بە این شهر مهم شد. اين اقدام  اقلیم كردستان از طرفی سد راە نیروهای تروریستی رژیم برای رساندن كمكهاى زمينى خود بە بشار اسد در سوريه و از جانبی دیگر استقرار نیروهای تحت امر اقلیم كردستان در كركوك برایشان خوشایند نبود چون مى دانستنند كە در آ‌ن شرایط جنگی مشكلات اقتصادی زیادی دامن اقلیم كردستان را گرفتە و اقلیم می تواند از منابع كركوك برای جبران مشكلات خود استفادە كند. 
از جانب دیگر كردستان عراق كه موجوديت آن هیچ وقت موجب رضایت رژیم آخوندی نبودە و همیشە حساب دشمن را برای آ‌ن كردە است، حال بعنوان یك اقلیم در قانون اساسی عراق بە آ‌ن اعتراف شدە و دارای حكومت و قدرت خاص سیاسی در عراق و جامعە بین المللی است و اين پیشرفتهای اقلیم برای رژیم آ‌خوندی قابل هضم نبود و همه اين موارد موجب شد رژیم آ‌خوندی چراغ سبز یورش بە اقلیم كردستان عراق را بە داعش دهد. یورش نيرويى كە وحشیگری آ‌ن زبان زد خاص و عام بود و رعب و وحشت زیادی درست كردە بود. ولی زمانی كە رژیم پی برد همە احزاب كردستانی بخصوص احزاب كردستان ایران نیروهای خود را برای دفاع از اقیلم بە جنگ با داعش اعزام كردەاند و دفاع از اقلیم كردستان را یك وظیفە میهنی خود می دانند و برای این امر مهم جوانان زیادی از شهرهای كردستان ایران بە صفوف احزاب و سازمانهای كردستان ایران پیوستە بودند. قاسم سلیمانی خود را بە اقلیم كردستان رساند و از اقليم خواست كە نیروهای پیشمرگ كردستان ایران از جبهەها دور شوند و بجای آ‌ن قول كمك نظامی و سربازی را بە اقیلم داد. هر چند بعدأ شماری از فرماندهان نیروهای پیشمرگ اقلیم كردستان از كمكهای رسیدە از رژیم آ‌خوندی انتقاد كرده و اعلام كردند كمكهای رسیدە از رژیم قابل استفادە نبودە است.بعد از یورش داعشیهای ساخت رژیم آخوندی بە كردستان عراق، جامعە جهانی بە رهبری آ‌مریكا بە پشتیبانی از اقیلم شتافته و همپیمانی جیهانی علیە داعش را تشكیل دادند كە نیروهای پیشمرگ كردستان هم بخش مهمی از آن همپیمانی بود.در حالی رژیم ادعا می كند كە مسعود بارزانی رهبر اقلیم كردستان عراق از آنها كمك خواستە و در سقوط شهر هولیر قاسم سلیمانی با پنجاه نفر بە كمكش رفتە هولیر را از سقوط نجات داده! كە نیروهای پیشمرگ كردستان در برابر یورشهای داعش ایستادگی كردند و اجازە نداند تاریك پرستان داعش بە پایتخت اقلیم نزدیك شوند و از مخمور و گویر بيشتر نتوانستند پیشروی كنند. همچنین شخص بارزانی مدام در جبهەها با پیشمرگەها بود و طرح دفاع از كردستان را بە فرماندهان می داد. اين امر بود كه داعش برای اولین بار و بعد از پیدایش آن از جانب پیشمرگەهای كردستان دچار شكست سنگینی شد و شروع به عقب نشينى كرد.رژیم آ‌خوندی در حالی چنین دروغهای مبتذلی را بە نمایش می گذارد كە بعد از شكست داعش، در سال 2017 این بار خود قاسم سلیمانی همراە با گروهای حشد وحشی عراق از چند جبهە و با اسلحەهای سبك و سنگین آمریكایی بە اقلیم كردستان بخصوص شهر هولیر یورش بردند، ولی همانگور كه همە شاهد بوديم با اردە نیروهای رشید پیشمرگ و رهبری بارزانی آنها هم متحمل شكست بزرگ دیگری شدند و بار دیگر بارزانی و پیشمرگەهای كردستان با رشادت و قهرمانی بی مثال خود اقلیم كردستان را از خطر پاسدار قاسم سلیمانی و تروریستهای تحت فرمانش حفظ و پاسداری كردند. در فیلم توكل برخلاف انتظارات رژیم و قهرمانسازیهایی كە از قاسم سلیمانی صورت گرفتە، پاسدار قاسم سلیمانی و صدا و سیمای رژیم آ‌خوندها بیش از هر زمان دیگر مورد نفرین مردم كردستان و ایران قرار گرفتەاند. در مقابل اقلیم كردستان عراق و رهبران و پیشمرگان رشید آ‌‌ن بیش از پیش مورد احترام ایرانیان آزاده و بيزار و بستوه از نظام آخوندى، قرار گرفتند. همچنین مردم ایران و كردستان خيلى خوب دریافتەاند رژیم آ‌خوندی پدرخواندە داعش و تمام گروهای تروریستی در منطقە است و خونهای بە ناحق ریختە شدە در عراق، سوریە، لبنان، فلستین، یمن و افغانستان، همە و همە زیر نظر پاسدار تروریست قاسم سلیمانی و پاسداران و گروهای تروریستی تحت امرش انجام شدە است. 
امروز كە رژیم دست بە دامن فیلم "توكل بە دروغ" شدە است، دیگر حنایش رنگی نمی گیرد و نمی تواند با سناریوهای دروغین مردم ایران و كردستان را گمراه و بە بی راهی بكشد. اگر زمانی بە همكاری مهرهای جیرەخوار خود می توانست جایگاە دوست و دشمن را در ضهن زعیف معدود اشخاصی عوض كند، دیگر بعد از روشن شدن و برملا شدن تمام دروغهای آ‌خوندها دیگر برای همە واضح و روشن است كە رژیم آ‌خوندی هر وقت برای ملت، گروه و یا رهبری شاخ و شونە بكشد و با آ‌نها سر ناسازگاری پیدا كند، زود پی می برند آنها سد راە سیاستهای ضد انسانی و تروريستى آ‌خوندها شدە و راە درست و انسانی را پیش گرفتەاند، برای همین است رژیم بە شخصیت و كرامت انسانیشان حملەور می شود.شكی نیست مردم كردستان از هر برهە زمانی دیگر بهتر منشأ دروغ و نفاق را تشخیص می دهند، امروز دیگر همە بر این حقیقت واقفند كە دشمن اصلی مردم كردستان در همە بخشهای آ‌ن رژیم آ‌خوندی است و  این رژیم به همە كردستانیان با نگاهی تحقیرآ‌میز می نگرد و سعی و تلاش تمام وقت آن سركوب و تحقیر مردم است.  براى اين است كه مردم كردستان در صف اول مبارزە علیه آ‌خوندها قرار دارند و سرنگونی محتوم آخوندها را قبل از هر ملت و گروهی بە وظیفه خود می دانند.فیلم توكل  بار دیگر این مهم را بە اثبات می رساند كە پایان ظلم و ستم ملی و سیاسی علیە مردم كردستان ایران  و دخالت در امور بخشهای دیگر و تحقیر همە كوردها زمانیست كە رژیم آ‌خوندی سرنگون و نظامی دمكراتیك و مردمی در ایران جایگزین آن شود.
عكس یكم: كاك باباشیخ حسینی همراه شماری از پیشمرگان سازمان خبات كردستان ایران در سنگرهای محور "خازر" نزدیك موصل.
عكس دوم و سوم: شماری از فرمانده و پیشمرگەهای سازمان خبات كردستان ایران در جنگ تصرف شهر باشیك از دست تروریستهای داعش.   

ڕێکه‌وت: 2021-01-25 10:16:21
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی