پیام سازمان خبات خطاب بە دبیرکل ملل متحد در ارتباط با بازداشت فعالان کو

خبات میدیا: درارتباط با بازداشت و تعقیب فعالین کورد توسط نیروهای سرکوبگر رژیم آخوندی،سازمان خبات  پیامی را بە آنتونیو گوترس دبیرکل ملل متحد ارائەکردەاست. 

در پیام سازمان خطاب بە  آنتونیو گوترس میگوید: بە اطلاع شما میرسانیم، رژیم حاکم بر ایران درچندین ماە اخیر، حملە و سرکوب مردم کوردستان و بەطورمشخص فعالین مدنی کورد درشهرهای کرمانشاە، سنندج،مهاباد، پیرانشهر، بانە، اشنویە، ایلام و چندین شهر دیگر را گستردەتر کردەاست.  

همچنین سازمان خبات درپیام خود دربارەی تعداد بازداشتیها، درکوردستان نوشتەاند: مراکز سرکوبگر رژیم ایران، درادامەی سرکوب و ستم، بالغ بر ۹۰نفراز فعالین مدنی را بازداشت و زندانی کردەاند. 

درادامەی پیام سازمان  آمدە: ما در سازمان خبات کوردستان ایران، ازشما خواهان 

تلاش جدی وموثر درراستای جلوگیری ازسرکوب مردم کورد و فعالین مدنی درایران وکوردستان هستیم. 

پیام سازمان خبات خطاب بە آنتونیو گوترس بەشرح زیل میباشد:

جناب آنتونیو گوترس، دبیرکل سازمان ملل متحد!

باعرض سلام وادب

بە اطلاع شما میرسانیم، رژیم حاکم بر ایران، حملە و سرکوب مردم کوردستان و بەطورمشخص فعالین مدنی کورد درشهرهای کرمانشاە، سنندج، مهاباد، سقز، بوكان پیرانشهر، بانە، اشنویە، ایلام ،نقدە ،پاوە و چندین شهر دیگر را گستردەتر کردەاست. 

مراکز سرکوبگر رژیم ایران، درادامەی سرکوب و ستم، بالغ بر ۹۰نفر از فعالین مدنی را بازداشت و زندانی کردەاند.

بدیهی ست، رژیم ایران با سؤ استفادە از وضعیت سیاسی جهان و عدم همصدایی لازم میان کشورهای ابرقدرت و بەطور مشخص اعضای شورای امنیت و همچنین وضعیتی ناشی از بیماری کرونا کە تمام جهان رادربرگرفتە، را بە عنوان عاملی برای افزایش سرکوب و ستم مبارزین و  فعالین سیاسی درکوردستان وایران.

ما در سازمان خبات کوردستان ایران، ازشما خواهان تلاش جدی وموثر درراستای جلوگیری ازسرکوب مردم کورد و فعالین مدنی درایران وکوردستان هستیم. 

بااحترام مجدد

سازمان خبات کوردستان ایران 

30.01.2021

 

 

ڕێکه‌وت: 2021-01-30 09:55:25
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی