از کربلا بەسوی شام و قدس

در جنگ هشت سالە میان ایران و عراق، یکی از شاخصترین شعارها براى تشويق افراد سادە لوح در تداوم جنگ خانمانسوز، وهمچنین شعاررهبران رژیم ودرصدر آنها خمینی ، این بود کە (ازراە کربلا بە قدس میروند و اسراییل را نابود میسازند). ازهمان ابتدا، یکی از سیاست و اهداف اصلی این حاکمیت ، صدور انقلاب خمینی بە سایر کشورها و شعار نابودی اسراییل واشغال مکە و مدینە در عربستان سعودی و قدس در فلسطین و کربلا و نجف را سرمیدادند. سردمداران رژیم ایران برای تحقق اهداف زیادخواهانە و همچنین اشغال اماکن مقدس اسلامی، چهل سال ثروت و سامان ملت ایران را هدر دادەاند.

سیاست و اهداف توسعە طلبانەی حاکمیت دیکتاتور ایران براى تسلط برعراق سوریە و لبنان و حكومت كردن مستقیم وغیرمستقیم بر این کشورها،با هزینە میلیاردها دلار وتامین خرج سازمانهای تروریستی حزب اللە لبنان، حوثیهای یمن و گروههای دیگر در بحرین، عربستان و سایر کشورهای اسلامی و خاورمیانە و بە طور گستردەتر در سراسر جهان انجام ميشود كه اين روند در چندین سال اخیر و حتی در وضعیت نامساعد اقتصادی موجود در ایران و گرسنگی ، فقر وبیکاری و رکود اقتصادی ،بيشتر شده است. آنچە مورد توجە است، متاسفانە جامعە جهانی وکشورهای خاورمیانە ، در قبال سیاست و توطئە های خطرناک حاکمیت ایران و تمامی سیاست واعمال دیگرش، موضع جدی نگرفتە و بەرژیم ایران، اجازە دادەاند تادر منطقە قد علم کند، همچنین کشورهای ابرقدرت و سازمانهای جهانی، مواضعشان فقط در چارچوب بیاننامە بودە است. اگر در دهەی هشتاد و درسالهای جنگ ایران وعراق، خواستەی رژیم درراستای رسیدن بەقدس، فقط از طریق عراق بود كه عيان بود کە قادرنخواهد بود بە قدس برسد، اما اکنون اگر کشورهای منطقە و جامعەی جهانی اقدامی نکنند، احتمال میرود، شعارها بە مرز خطرناکی برسند، زیرا رژیم صدها موشک جنگی و هواپیمای بی سرنشین و دەها گروە شبە نظامی را در سوریە، ودرجوار اسراییل مستقر کردە و موشکهای گوناگون و هواپیمای بی سرنشین را بەحزب اللە لبنان، حوثی های یمن وسایر گروەهای تروریستی تحویل دادەاست. بەگفتەی یکی از آخوندان رژیم در لبنان، (بەاین زودیها باخامنەای درقدس یکدیگر را ملاقات میکنیم). اگرچە این سخن دور از واقعیت و خیالی بیش نیست، اما حقیقتی انکار ناپذیر است کە رژیم ایران و همپیمانانش كه بااسراییل همسایە اند،و اگر درگذشتە شعارشان از کربلا بە قدس بود، اکنون بە دمشق و بلندیهای جولان رسیدەاند و میتوان گفت، از دمشق و جولان بە قدس.

ڕێکه‌وت: 2021-02-01 06:44:04
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی