حمایت سازمان خبات کوردستان ایران از فراخوان اعتصاب سراسری درشهرهای کوردستان ایران


حمایت سازمان خبات ازفراخوان اعتصاب سراسری در شهرهای کوردستان، کە توسط شماری از فعالین مدنی و بە منظور محکوم کردن موج جدید سرکوب و بازداشتها توسط نیروهای رژیم، اعلام شدە است. 
بیاننامەی سازمان خبات بە شرح ذیل میباشد:
(اعتصاب سراسری در کوردستان ایران پیروز میشود)
همیهنان کورد!
مبارزین میهن پرست!
فعالین مدنی  نستوه!
رژیم حاکم آخوندی در 40سال حاکمیت  مستبدانه اش بە طور گستردە و با عدول از تمام اصول انسانی، دینی و اجتماعی، مردم ایران و کوردستان را تحت ظلم وستم قراردادە و هزاران انسان بی گناە را شهید وملیونها فرد را مورد شکنجە و حکم ناروای زندان را بر آنها تحمیل کردەاست. مبرهن است، سرکوب مردم کوردستان توسط مراکز امنیتی و نظامی، پدیدە و اقدامی معمول بودە و سردمداران ایران از طرقهاى مختلف برای سرکوب همیهنان کوردستان استفادە میکند. درادامەی سیاست سرکوب مردم کوردستان توسط رژیم و مراکز امنیتی آن، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاە پاسداران، در دی ماە سال جاری، بالغ بر یکصد نفر از فعالین مدنی در شهرهای مختلف کوردستان ایران را بدون ارائە مدرک و تنها بە جرم کوردبودن و خدمت بە محیط زیست، زبان کوردی و فرهنگ ملی، روانە زندان كردەاند كه متاسفانە تاکنون از سرنوشت و محل زندان این افراد هیچ اطلاعی دردست نیست، ومراکز امنیتى رژیم دیکتاتور و ضد کورد،به خانوادەی این افراد،در مورد سرنوشت و محا نكهدارى آنها جواب نميدهند. 
سازمان خبات کوردستان ایران، جنایات و سرکوب مردم کوردستان و مشخصا قصاوت عليه فعالین مدنی کوردستان را محکوم و از مردم کوردستان ميخواهد، روز 22 بهمن،سالروز پیروزی تظاهرات مردم ایران علیە حکومت دیکتاتور شاهنشاهی  را بە روز اعتراض و اعتصاب سرتاسرى مبدل کردە و با تعطیلی محل كار و با عدم شرکت در مراسم 22بهمن، و با هر روشی ديكر،موضعتان را دربرابر جنایات حاکمیت آخوندی و برای آزادی فعالین مدنی، نشان دهيد. 
ما از سازمانهای جهانی، مدافعین حقوق بشر، مراکز و نهادهای مدنی درسراسر جهان میخواهیم از فعالین مدنی کوردستان و بەویژە بازداشتیهای یک ماە اخیر حمایت و سیاست سرکوب حاکمیت آخوندی درقبال مردم ایران و کوردستان را محکوم کنند. 
پیروزباد اعتصاب سراسری روز چهارشنبە  22 بهمن 1399هجری شمسی. 
سرنگون باد رژیم آخوندی، ضدبشری وضد کورد.
سازمان خبات کوردستان ایران
13بهمن1399هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-02-01 19:21:29
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی