جنایت سپاە تروریستی پاسداران در بلوجستان را محكوم و از قیام خلق بلوچ  بشتيبانى ميكنیم

مردم آزادیخواە ایران و کوردستان!

در تازەترین جنایت، سپاە تروریستی پاسداران رژیم آخوندی، خلق ستمدید بلوچ در شهر سراوان بلوچستان را مورد  ضد انسانی ترین کشتار و قلع و قمع قرار دادە و طی تیراندازی کورکورانە  10تن از جوانان بلوچ را شهيد و  بیش از 50 تن دیگر را نیز زخمی كردەاند. مردم بلوچستان از ستمدیدەترین مردمان ایران بودە کە با سیاستی عامدانە و ضد انسانى از طرف حاكميت آخوندى مورد هجوم واقع شده و در شرایط فلاکت بار اقتصادی بەسر می بردند و فاقد هر گونە امکانات و شرایط مساعد سرمایەگذاری و تولیدی ميباشند .

در حالی کە مردم سراوان و شهرهای اطرافش برای امرار معاش در مناطق مرزی مشغول فروش مواد سوختی هستند و در این چهارچوب هر فرد بابت برگە سبز و ترددنامە مبلغ 8ملیون تومان پرداخت كرده، اما سپاە تروریستی پاسداران اقدام بە خندق زنی و جلوگیری از کسب وکار مردم بلوچ نمودە، کەاین فریبکاری آشکار با عکس العمل مردم روبرو گشتە و در نهایت مزدوران با توصل به سرکوب اقدام بە تیراندازی مستقيم به سوى مردم و کشتن شماری از جوانان در همان خندقها کردەاند كه با عدم تحویل جنازەها بەخانوادە کشتە شدگان، نوعى ديگر از جنايت را مرتكب شده اند.

لازم بە ذکر است كه طی چهار دهە ذمامداری آخوندها ،  مردم بلوچستان در شرایط ناهموار اقتصادی بەسر میبرند و بلوچستان نماد منطقە فراموش شدە ایران و مظلومیت است. هم  اکنون نیز برای پر نمودن جیب مافیای اقتصادی سپاە، خون جوانان بلوچ بەناحق ریختە ميشود، تا بلکە سپاە تروریستی پاسداران قاچاق کلان كالاها را بە پیش ببرد. سازمان خەبات کردستان ایران ضمن همدردی و ابراز تسلیت با مردم شریف بلوچستان و خانوادهای داغدار، این جنایت شنیع رژیم آخوندی را قوياً محکوم می كند.

همچنین ضمن حمایت از خروش مردم بلوچستان علیە تبهکاران رژیم، از محافل و مراکز حقوق بشری خواستار حمایت مردم ستمدیدە بلوچستان است.

سازمان خەبات کردستان ایران کمیتە مرکزی

ڕێکه‌وت: 2021-02-23 18:45:43
به‌شی: ( فعالیت )
سازمان خەبات کردستان ایران کمیتە مرکزی

سیاسی