توافق رژیم با چین، با هدف گذر از بحرانهای همەجانبە

شورش حاجی
توافقنامەی ۲۵ سالەی رژیم ایران با کشور چین در روزهای گذشتە,  توافقنامەی ترکمنچای را در اذهان عمومی زندە کرد و بار دیگر خاک ایران برای اهداف سیاسی نادرست  فروخته شد براى زیادە خواهی های سردمداران رژیم آخوندی به حراج گذاشته شد. هرچند که تاکنون رژیم از افشای متن این توافقنامه سرباز زده و از جزئیات این وطن فروشی سخنی بەمیان نیاوردە، اما آنچه از اطلاعات پیشین مشخص میگردد، ازاختصاص سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بسترهای متفاوت بخشهای زیرساخت های اقتصادی سخن میگویند و همچنین از بە تاراج بردن نفت ایران با نرخی بسیار کم و مقطوع روایت دارد. مبرهن است این توافقنامه با هدف تداوم حاكميت شوم و سیاست نادرست آخوندها و در مواجهه با تحریم های همه جانبه بین المللی و بحران شدید اقتصادی در ایران و زیاده خواهی و تلاش برای دستیابی به بمب هسته ای، که دست يابى به آنرا به ضامن تداوم بر حکمرانیشان میدانند, موجب شدە آخوندها از هیچ گونه جنایت درقبال مردم ایران چشم پوشی نکنند. همانگونه که میبینیم در آخرین تلاششان نیز، ایران را به مدت ۲۵ سال تقدیم کشور چین کرده و مشخص نیست عواقب این وطن فروشى تا چە اندازه ای گسترده تر میشود. رژیم ایران میپندارد با این کار ميتواند تحریمهاى آمريكا به وسیله دولت چین دور میزند و به خیالش فشارهای وارده از جانب غرب را برداشته و مقابل جهان بایستد و در نهايت هدف اصلى شان کە دستیابی به بمب اتمی است ،  را تحقق بخشند. . این اشتباه محاسباتی آخوندها امکان دارد چرخشی بزرگ در روبرویی آنها با جهان، را به دنبال داشته باشد. برای درک این مطلب ضروریست اصل مشکل روشن شود و بدانیم محتوای مشکل غرب و ایران چیست؟ رژیم ایران، رژیمی دیکتاتوری و فاشیست است که میخواهد بەوسیلەی سلاح اتمی پایه های خود را در منطقه و جهان تقویت  و همزمان تهدید نابودی کشورها و اغتشاش و نفرت پراکنی در جهان را در اولويت دارد.
جامعەی جهانی با اکتفا به این اطلاعات، ایران اتمی را قبول نمیکند و بە آخوندها امکان دستیابی بە سلاح اتمی را نخواهد داد. رژیم آخوندی باید بداند برای توقف این برنامەی مخرب, غرب از طرق ممکن و به هر قیمتی کە باشد برای جلوگیری از این تهدید،  کمک میگیرد و به همین دلیل اگر آخوندها بپندارد کە بە واسطەی این توافقنامه میتواند در مقابل جامعە جهانی بایستد و بە خیال خود بە برنامە اتمی خود ادامە دهد, مرتکب احمقى بزرگی میشوند.درچنین موقعیتی، ممکن است گزینەی حمله نظامی بە میان آید، چە ازسوی جامعەی جهانی و يا ازسوی امریکا و اسراییل. از جانب دیگر، رژیم برای اینکە دست خالی برسر میز مذاکرە نرود،  این توافقنامه را پذیرفته و مانند یک اهرم فشار از آن استفاده میکند. این اقدام رژیم در هر شرایط و با هر هدفی، خسارت جبران ناپذیری به ملت ایران وارد و امکان دارد اثراتش تا چندین دهه دیگر نیز برجای بماند. این حقيقتى  را نمایان میکند که رژیم برای بقای حاکمیت نا مشروعش از هیچ جنایت و فاجعەای سر باز نزده و اگر لازم باشد برای بقای قدرت به تمامی خاک و مردم ساکن ایران بدون تامل چوب حراج خواهد زد. لازم است منتظر بمانیم جوانب محتوای این توافقنامه در روزهای آتی بیشتر آشکار گشته و محدوده خساراتش مشخص تر شود.  درنهایت، مبرهن است هر چقدر این حکومت ماندگار باشد دامنەی زیان و خسارات وارده بیشتر و گسترده تر میشود.   

ڕێکه‌وت: 2021-04-11 07:36:28
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی