پیام سازمان خبات بە مناسبت فرارسیدن ماە مبارک رمضان.

بدین گونە تبریکات صمیمانەی خودرا بە مناسبت فرا  رسیدن ماە مبارک رمضان، بە مسلمانان ایران و جهان، تقدیم می داریم. ماە  مبارکرمضان، ماە عبادت وخداپرستی، ماە مقابلە با  سرکشیهای نفسانی ومقاومت دربرابر ستم وبیدادگری  می باشد.  بە امید اینکە در ماە رمضان، همزمان باعبادت روزە و نمازو بخشش در راە خدا جهت کمک بە تهی دستان، مبارزە ومقاومت برای تحقق اهداف برحق ملت کورد و مبارزات حقطلبانە در برابر حاکمیت دیکتاتوری و نامشروع آخوندی بەشیوەای  مٶثرتر از گذشتە تداوم داشتە باشد. بەهمین سبب، از ثروتمندان  درکردستان میخواهیم و انتظار داریم کە  بە فقرا  و محتاجان کمک کردە و با یاری رساندن بە آنان وظایف دینی و ملی خودرا بەجا آوردند. 
با تبریک مجدد و تاکید بر تداوم مبارزەات برحقمان برای رسیدن بە سرزمینی آزاد و سربلندی و رهایی و سرنگونی رژیم دیکتاتور آخوندی.
سازمان خبات کوردستان ایران، کمیتە مرکزی 
23ی فروردین 1400هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-04-16 09:13:49
به‌شی: ( دینی )

سیاسی