انتخاب رژیم اخوندی به عنوان عضو کومسیون مقام زنان، برخلاف اصول انسانیت است

انتخاب رژیم دیکتاتور و سرکوبگر اخوندی به عنوان عضو کمسیون مقام زنان در سازمان ملل متحد، برخلاف  تمامی اصول انسانیت وحقوق بشر است. 

توافقات پنهانی، اساس و پایەهای اخلاقی و انسانی را مخدوش ساختە و در تازه ترین حالت ،رژیم ضد زن به عنوان مدافع حق و مقام والای زن مطرح کرد. ما به عنوان سازمان زنان خبات کوردستان ایران علاوه بر محکوم کردن این اقدام،از نماینده ملل متحد امریکا و کشورهای اتحادیەی اروپا خواستاریم که انتخاب رژیم ایران دردوره چهار ساله کومسیون مقام زنان را محکوم و این توافق شوم را در سریعترین زمان ممکن رد و فسخ کنند.کومسیون مقام زنان، یک سازمان بین المللیست که برای پیشرفت برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان میکوشد، اما با این اقدام خود را تماما زیر سوال برده و نشانگر این است که ضد زنان و مقام والای آن است.لازم به ذکر است،روز چهارشنبه  یکم اردیبهشت ۱۴۰۰ ه.ش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با شرکت رژیم اخوندی ایران در این کومسیون رای داده است.این اقدام باعث عصبانیت فعالان حقوق بشر و انتخاب رژیم ایران را به عملی بی ارزش نامیدند، .سازمان زنان خبات همگام با سازمان های بشر دوست این روز را مانند یک روز شوم و سیاه برای حقوق زنان و همه ی حقوق بشر میداند و جهان آزاد را آگاەمیسازد کە که این اقدام زن ستیزانە به زنان و به حقوق بشر را نپذیرند.رژیم ایران بدون شک اصلیترین رژیم  سرکوبگر روی  زمین است و به شیوه سیستماتیک ناقض حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان است.زنان در ایران از حقوق اولیه و شهروندی خود محروم اند و ظلم و ستم علیه زنان چه در قانون و چه در عملکرد مشخص میباشد و قبول این رژیم در این کمسیون به معنای ارتجاع عمیق حقوق بشر است.حتی گزارش های دبیر کل سازمان ملل متحد،در رابطه با تبعیض متداول ضد زنان ایران مدرکی محکم دال بر این واقعیت است، و "هلیل نویر" که مسئول بخش اجرایی نظارت سازمان ملل متحد است، از ارتجاع اخوندان ایران و همچنین حجاب اجباری، خشونت علیه زنان، دستگیری زنان مبارز از طرف رژیم سخن میگوید و با اشارە بە ازدواج دختران ۱۲ سالە و حتی کمترا ازاین سن، دال بر نقض حقوق زنان است. 
مجددا تکرار میکنیم که این کار تجارت و سیاستی شکست خورده است وهیچگونه تلاش واعمال رژیم وهمکارانش، نمیتواند مردم آزادیخواه و روند برابریخواهی را بە گمراهی بکشد.
سازمان زنان خبات کوردستان ایران
22/4/2021

ڕێکه‌وت: 2021-04-24 08:40:45
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی