جنگ برادرکشی لطمه بزرگ به مبارزه حق طلبانەی ملت کورد وارد میسازد.

هم میهنان گرامی!
مبارزان راه آزادی!
روز شنبه در حوالی شهر "ئاميدى", پنج پیشمرگ، از نیروی پیشمرگەی اقلیم کوردستان در جنگ و درگیری ناگهانی شهید شدند. این حادثە،احتمال وقوع و خطر جنگ میان کورد با کورد را بە دنبال داشتە است. سازمان خبات مانند همیشه هر اقدامی را کە  موجب آسیب به  اقلیم کوردستان باشد را به ضرر تمام کورد دانسته و بر این باور است که رژیم آخوندی ایران و حکومت ترکیه, هدفشان ایجاد جنگ میان احزاب کوردستان و تضعیف حکومت اقلیم کوردستان است, خصوصا که رژیم آخوندی ایران مستقیم و غیر مستقیم, در امور  عراق و اقلیم کوردستان مداخلە میکند. همچنین حکومت ترکیه, نیروهای نظامی اش را تا عمق ۳۰ کیلومتری وارد خاک اقلیم کوردستان کرده و علنا کورد، حاکمیت و اقتدار اقلیم کوردستان را مورد تهدید قرار میدهد.
با در نظر گرفتن وضعیت حساسی که اقلیم کوردستان در آن قرار دارد و باتوجە بە منافع عمومی, ما خواستاریم از مذاكره و گفتگو برای پایان دادن مشکلات اقدام شود وهمچنین میخواهیم همه با هم برای محافظت از اقلیم کوردستان بکوشیم، اقتدار و قوانین اشرا محترم بشماریم و نیروها و احزاب دیگر بخشهاى کوردستان، در اقلیم کوردستان احساس آرامش و امنیت کنند.
کمیته مرکزی سازمان خبات کوردستان ایران

ڕێکه‌وت: 2021-06-09 06:43:42
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی