پیام تبریک دبیرکل سازمان خبات بە مناسبت فرارسیدن عید قربان

هم میهنان مسلمان در کردستان!

مسلمانان ایران و جهان!

عید قربان, جشن فداکاری، بخشیدن و قربانی كردن زندگی در راستای باور و عهد به یزدان بی همتا, جشن  مبارزه با ستمگران و ظالمان و جشن همکاری و کمک به مستمندان را بە مسلمانان در کردستان, ایران و جهان تبریك  میگویم. 

در حالی عید قربان را گرامی میداریم که متاسفانه رژیم و سردمداران در ایران,  برای مردم روزنە امیدی باقی نگذاشتەاند و بیکاری, گرانی, ستم و جنایت را گستراندەاند. 

فساد سردمداران, زندگی را بر عموم  مردم  سخت کرده و باعث انواع بحران, برای تمام مردم و بخصوص ملیتها و مناطق و شهرهای کردستان, بلوچستان و بخصوص خوزستان شده است.

ملت عرب در مناطق و شهرهای خوزستان دچار مشکل بی آبی و خشکسالی شده اند كە بعد از اعلام خواسته هایشان,مورد بیرحمانه ترین سرکوبها و ستم و استثمار قرار گرفته و تا کنون ۳ نفر از هم میهنان عرب از جانب نیروهای سرکوبگر رژیم در ایران به شهادت رسیده اند.

ستم و بی عدالتی حکومت دیکتاتور در ایران در برابر ملیتهای ایران در عموم و به  ویژە در مقابل ملت کرد که صاحب تاریخ هزاران ساله است, این واقعیت را برایمان اثبات میکند کە حاكمیت در ایران در گذشتە تا کنون نخواستەاند و نمیخواهند حقوق  ملیتهای ایران را بە رسمیت بشناسند, که این اعمال ددمنشانە حكومتها در گذشته و حال باعث آشوب و نا آرامی در ایران شدە است. 

سعی بر منزوی کردن ملت کرد و تمامی ملیتهای مظلوم در ایران برگرفتە از حس نژادپرستی و حکومت اقلیت بر اکثریت و پایمال کردن اصول انسانی و دینی و دموکراتیک میباشد، کە هرگز برآورده نخواهد شد.

دراین مناسبت، سیاست دشمنانەی حکومت دیکتاتور ایران در برابر مردم خوزستان را قویا محکوم  میكنم و یقین دارم که آزادی ملیتهای مظلوم ایران  محقق خواهد شد.

با تبریکات مجدد به مناسبت عید قربان

باباشیخ حسینی 

۲۹ تیر ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-07-22 17:06:20
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی