پیام کاک بابا شیخ حسینی دبیر کل سازمان خبات در رابطه با قیام و اعتراضات اخیر

هم میهنان کوردستان!

فعالین و مبارزین انقلابی!

رژیم دیکتاتور آخوندی بیش از چهل سال است کە فجیعترین جنایات و ظلم وستم  را بر مردم ایران و به ویژه ملت کورد اعمال میدارد.  جنایت و ستم و بیداد سردمداران رژیم بە اندازەایست که نه  تنها در ایران بلکه بە گوش جهانیان رسیدە است. علیرغم جنایت و ستم مضاعف رژیم در قبال مردم ایران، از جانب دیگر فساد اقتصادی و اخلاقی، بیکاری، غارت سرمایه ملی، تامین بودجەی سازمان های تروریستی ، مانند القاعده، حزب الله لبنان، و اکنون نیز گرسنگی و تشنگی روزافزون مردم و عدم وجود خدمات اولیه، زندگی را برای شهروندان تبدیل بە جهنم کرده است. حاکمیت و رژیمی که مرگ و مصیبت، زندان و اعدام، گرسنگی و تشنگی و نبود برق و خدمات پزشکی و دهها مشکل دیگر را برای مردم ایران به ارمغان آورده است، بدون شک باید نابود و به زباله دان تاریخ انداخته شود. زمانیکە روزنه‌ى امید برای مردم در کوردستان و سراسر‌ ایران وجود ندارد و در همان حال مردم زندگی مشقتباری را متحمل گردیدەاند،  هنگامی کە مرگ و شکنجە بە امری عادی و همیشگی برای مردم ایران تبدیل شدە، تنها راە برای پايان این همە درد و آمال، قیام و تقابل علیە حکومت آخوندی و مبارزات پایدار برای نابودی و سرنگونی این رژیم دیکتاتور میباشد.

از همه ميخواهم سریعا برای هماهنگی میان صفوف عموم مردم در کوردستان ایران اقدام نمایند. از معلمان در مدارس، دانش آموزان و دانشجویان، علمای دینی مبارز، اعضاء و رهروان راە سازمان خبات خواستارم به طور جد برای تشکیل گروهای پیشرو به منظور راهنمایی ملت کورد در تمام شهرهای کوردستان تلاش کنند. در این وضعیت مهم و سرنوشت ساز که شمار چشمگیری در شهرها و مناطق مختلف ایران و چندین شهر کوردستان در برابر رژیم دیکتاتور آخوندی معترضانه ایستاده اند، وظیفه ملی میهنی و دینی مردم کوردستان است که هوشیارانه و با برنامه کامل برای گسترش بیشتر این تظاهرات ضد رژیم دیکتاتوری آخوندی و مبارزات همگانی آماده سازی و سازماندهی کنند.

با ايمان بە پیروزی مبارزەی حق طلبانه مردم ایران و نابودی رژیم دیکتاتور آخوندی

دبیر کل سازمان خبات

بابا شیخ حسینی
 

۶ مرداد ۱۴۰۰ هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-07-29 13:39:18
به‌شی: ( فعالیت )
بابەشێخ حوسەینی

سیاسی