انقلاب و سرنگونی "گفتمان مشترك" راهكار گذار از دیكتاتوری

كامل نورانی فرد

همچنانكە قابل پیش بینی بود بدنبال فروكش كردن نسبى ترس از كرونا باردیگر شاهد ریختن مردم بە تنگنا آمدە ایران بە خیابانها بودە و  صحنە سیاسی ایران ، تقابل مردم و حاكمیت در یك جدال اتمام ناپذیر تا مرحلە شكست و براندازی رژیم دیكتاتور آ‌حوندی می باشد. 

اگرچە در تلاشی عبث سعی برآن شد اعتراضات  مردمی را بە اعتراض بر سر كمبود آ‌ب تقلیل دادە و آ‌نرا تنها بە منطقه خوزستان محدود نمایند، اما شعار و چگونگی مردم اهواز كاملا این حقیقت را بر ملا نمود كە مردم بە تنگ آمدە عرب اهواز خواستهای بر حق سیاسی داشتە و كلیت این نظام را هدف قرار دادە و بسیار هوشمندانە خواستار حقوق برحق سیاسی و اجتماعی خود هستند و  خواستار سرنگونی این حاكمیت ضد مردمی هستند و در اقدامی كم سابقە سایر ملیتهای ایران نیز بە حمایت مردم عرب خوزستان شتافتە و در آ‌كسیونهای اعتراضی شعار اتحاد اتخاد را برافراشتند. نكتە قابل توجە و متمایز در اعتراضات فصل نوین ایران ابتكار ملتها در شكل دهی اعتراضات و بە نوعی طی نمودن روند اعتراضات از حاشیە بە مركز می باشد. جای تامل دارد مردم بە حدی از این رژیم بە انزجار ێ‌‌‌مدە و ناامید شدەاند كە حتی آ‌‌مادە نیستند منتظر دست بە كار شدن دولت ابراهیم رئیسی باشند و  هیچگونە سرمایەگذاری یا بهتراست بگوییم توهمی بر روی این دولت داشتە باشند. همچنانكە شاهیدم خوشبختانە توهم زدایی از جامعە بە نسبت تغییر اساسی در درون رژیم و در مسیر منافع مردم ایران كاملا مشهود می باشد.

در چنین شرایطی شرط بە نتیجە رسیدن و مثمر ثمر واقع شدن تلاش مردم برای تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران ادامە  اعتراضات هوشمندانە همگانیست و اتحاد ملیتهای تشكیل دهندە ایران ضامن موفقیت و پیروزی نهایی است. 

بدیهیست تبدیل اعتراضات بە انقلاب طی یك پروسە زمانی صورت گرفتە و لازمە تحقق این مهم وجود فاكتورهای در جامعە می باشد. شرط اول تبدیل اعتراضات بە انقلاب وجود سطح بالای از هشیاری سیاسی در بین آ‌حاد مردم می باشد. در جامعەای هوشیار و افرادی كە بە حقوق خود آ‌شنا و نەتنها آ‌شنا بلكە در راستای دستیابی بە آن در تلاش هستند، می توان انتظار داشت كە بدنبال تغییرات بنیادین بودە و بدون شك امتداد اعتراضات در چنین جامعەای محتوم بە انقلاب خواهد بود. شرط دیگر برای انقلاب اتحاد و همبستگی آ‌حاد مردم با وجود همە اختلاف نظر و عقیدهاست، زمانی كە جامعە بە این واقعیت برسد كە همە آ‌حاد مردم سوار بر یك كشتی بودە و سوراخ شدن كشتی مساويست با غرق شدن همگان و رسیدن كشتی بە كنار ساحل بە مثابە نجات همگانیست می توان خوشنود بود كە در آ‌یندەای نزدیك تغییرات بنیادین توسط این مردمان متحد تحقق مى يابد. از سوی دیگر بسیار مهم است مردم بە نقطه ای رسیدە باشند كە دیگر چیزی برای از دست دادن وجود نداشتە باشد ودقیقا شرایطی كە مردم در ایران همكنون با آ‌ن روبرو هستند. شرط دیگر برای تبدیل اعتراضات بە انقلاب عدم انتظار مردم برای ظهور رهبر و هدایت كننده اعتراضات از مكان و منابع  دیگر می باشد. مردم باید خود رهبر و هدایت كنندە اعتراضات بودە و بە بهانە نبود جایگزین و رهبریت از فروكش نمودن اعتراضات خودداری نمایند. فاكتور دیگری در پیشبرد اعتراضات و تبدیل آ‌ن بە انقلاب وجود یك گفتمان مشترك در بین آ‌حاد مردم است. وجود بستەای مشترك كە منافع اكثریت اقشار و طیفهای جامعە را در خود داشتە باشد كاری دشوار بودە و چارە ، ایجاد یك محور اصلی و حركت در مسیر تحقق این هدف واحد می باشد و آ‌ن نیز  خط براندازی و كشیدن آخوندها از اریكە قدرت می باشد. لزوما برای تحقق این هدف تنها گزینە قهرآ‌میز موجود نمی باشد بلكە از راههای گوناگون و من جملە اعتراضات مسالمت آ‌میز و نافرمانی های مدنی راهكار بسیار موثر و جوابگوی خواهد بود. مردم اگر برای مدت طولانی و هدفمند اعتراضات خود را در چارچوب نافرمانیهای مدنی همچون عدم پرداخت قبوض برق و آب و مالیات و تحصن و اعتصابات بة ثيش برند، بی تردید رژیم را با یحرانهای بسیار جدی روبرو خواهند ساخت كە قطعا با ادامە آ‌ن رژیم را فلج خواهند نمود.

كارد بە استخوان رسیدە، دیگر تنها طرز لباس پوشیدن و فضای بستە و محدود مطبوعات و سانسور و محدودیتهای انترنتی و دركل آ‌زادیهای فردی و جمعی نیست بلكە شرایط بە حدی اسفناك گشتە كە مردم برق و آب و نان شب نداشتە و اولیەترین مایحتاج مردم با مشكلات جدی روبرو گشتە است. در چنین شرایطی كە زندە ماندن مردم بە مسئلە تبدیل گشتە و چیزی برای محاسبە منافع و گذشت باقی نماندە قدر مسلم مردم بە خیابان آ‌مدە ، تنها حامل یك پیام و یك خواستە آنهم براندازی خواهند بود. 

در این شرایط كە زمینەهای انقلاب و قیام سرتاسری بیش از هر زمان دیگری مشهود است كار مهم دیگر ، اتحاد و همبستگی در سطح گستردەای از جامعە و نیروهای اپوزسیون است.  

اما چگونە می توان این اتحاد معنی دار را ایجاد نمودە و اشتراكات اجزای تشكیل دهنده این كل را جمع آ‌وری و در یك فرایند محاسباتی زیر مجموعەای از آن استخراج نمودە و آ‌نرا بە گفتمان سیاسی مشترك ملیتهای ایران تبدیل نمود. مسلما كاری بسیار دشوار خواهد بود و لازمە آ‌ن وجود درجە بالای از صبر ، گذشت،  ارادە و ادراك بالای سیاسیت. در این شرایط حساس و بغرنج آ‌نچە می توان بر محوریت آ‌ن گردآمد، گفتمان سرنگونی و براندازیست. گذار از این نظام دیكتاتۆری مرحلە اول تحقق آ‌مال و اهداف همە طیفهای جامعە و آ‌حاد مردم از این مهم سود خواهند برد. با این توصیف بسیار حیاتی بودە خطوط مبارزات را از خط براندازی و خط "توهمی" اصلاحات یكی نمودە و استراتژی مبارزە با این نظام ضد مردمی بر روی سرنگونی پیریزی نماییم. ازسوی دیگر حاكمیت بیش از هر زمان دیگری توهمات اصلاحات را تحت لوای راە كم هزینە و عدم تبدیل شدن بە سوریە و بهانەهای دیگر در اذهان عمومی جامعە اشاعە میدهد و مزدورهای نحبە نما در محافل سیاسی  بسیار هوشمندانە در حال خنثی سازی پتانسیلهای براندازی بودە و توهمات اصلاح و سازش با جاكمیت را گسترش میدهند. باید یكبار برای همیشە مردم بە این واقعبت مبرهن واقف شوند این حاكمیت با این ساختار سیاسی و قانون اساسی و مرجع تقلید كە در چارچوب نظام فاشیم مذهبی نمود پیدا می كند قابل تغییر و هیچ اصلاحی نیست و كما اینكە هر گونە تغییری در جهت مثبت بە مثابە عدم آ‌نست. بە همین دلیل باید صد در صد بە دید تردید بە افرادی كە در مسیر گسترش این توهمات قدم بر میدارند نگریست و پردەبرداری از چهرە پنهان این افراد عملی انقلابی است.همانطور كە بدان اشارە شد اتحاد بخشهای مختلف ایران در پیشبرد مبارزات حق طلبانە بسیار حائز اهمیت می باشد و توافق و همكاری بین نیروهای اپوزسیون و انتقال این همسویی بە درون جامعە از اولویتهای كاری  نیروهای سیاسی جنبش آزادیخواهی است. در این چارچوب می توان بە ارتباط و توافق بین سازمان خەبات كوردستان ایران یكی از نیروهای مطرح كردستان ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران اپوزسیون مطرح سراسری اشارە نمود. دو جریان سیاسی كە گفتمان براندازی را پیش بردە و رهایی مردم ایران را در سرنگونی آ‌خوندها می بینند.  سوز و گداز مستمر حاكمیت از این رابطە سیاسی و دروغ پراكنی و ضدیت شدید  و ناخشنودی حاكمیت از این اتحاد دلیلی بر اهمیت اینگونە همكارییها و تأثیرات مثبتش بر مبارزات آ‌زادیخواهان می باشد. ضروروتی حیاتی است نیروهای اپوزسیون در راستای ایجاد همبستگی فراگیر در تلاش بودە و با محوریت خط براندازی و رسیدن ملیتها بە حقوق سیاسی خود مبارزات علیە نظام دیكتاتوری آ‌خوندی را پیش برند.   

 

     

 

 

ڕێکه‌وت: 2021-08-17 11:02:46
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی