بیاننامە سازمان خبات در مورد تهدیدات احزاب کورد از جانب محمد پاکپور

همیهنان مبارز کوردستان!

کشورها و سازمان های جهانی انسان دوست و نیروهای  همپیمان در عراق!

"محمد پاکپور" فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران،احزاب سیاسی کوردستان را به حمله به مقرهایشان در اقلیم کوردستان تهدید کرده است.

بە نظر ما تهدید جدید فرمانده زمینی سپاه پاسداران نتیجە نگرانی در برابر اعتراضات مردم ایران از حاکمیت است که به شیوه ای چشمگیر گسترش یافته،به ویژه مردم کورد کە در برابر سیاست سرکوب و تهدید آخوند ها مقاومت میکنند و بە مناسبت های گوناگون و از هر فرصتی برای دفاع از حقشان استفاده میکنند.

نیروهای سیاسی کوردستان ایران و سازمان خبات به طور مداوم از طرف مزدوران رژیم در معرض تهدید و حمله تروریستی و نظامی بوده اند و در چند سال گذشته شماری از کادر و پیشمرگه ها و اعضای سازمان خبات و ده ها نفر از اعضای احزاب دیگر کوردستان ایران از سوی مزدوران رژیم،به سبب اقدامات تروریستی و بمباران و  موشکهای دور افکن شهید شده اند که بدون شک در نتیجه این اقدامات تروریستی حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان از سوی رژیم آخوندی نقص شده اند.

بدون شک تهدید کنونی فرمانده نیروهای زمینی سپاه پاسداران تنها نسبت به احزاب سیاسی کوردستان ایران نیست بلکه تهدیدی برای حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان نیز میباشد.

مبرهن است که سازمان خبات کوردستان ایران در طول تاریخ کارو مبارزاتش و وجود مقر و پایگاه هایش در اقلیم کوردستان،هیچ زمانی مخالف دستورات و قوانین اقلیم کوردستان عمل نکرده و مقرو پایگاهش در هر نقطەای از اقلیم کوردستان بوده باشد، سبب خیر  و در حد توان همکار و یاری رسان ساکنین اقلیم کوردستان بوده است.

سازمان خبات کوردستان ایران به طور جدی تهدیدات رژیم آخوندی و پاسدار "محمد پاکپور" نسبت به حاکمیت عراق و اقلیم کوردستان و مقر و محل سکونت خانواده  پناهندگان کورد و احزاب سیاسی کوردستان ایران را محکوم میکند و از سازمان های انسان دوست و دولت امریکا و نیروهای هم پیمان و حکومت اقلیم کوردستان و حکومت عراق خواستار اقدامی سریع برای جلوگیری از جنایت جدید رژیم است.

سازمان خبات کوردستان ایران

کمیته مرکزی 

۱۶ شهریور ۱۴۰۰ ه.ش

ڕێکه‌وت: 2021-09-22 08:41:29
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی