محکوم کردن حملە تروریستی بە مصطفی کاظمی از جانب کاک باباشیخ حسینی

حملە تروریستی علیە مصطفی کاظمی را قويا محکوم میکنم. صبح امروز تروریستها و مزدوران نزدیک بە رژیم آخوندی محل سکونت مصطفی کاظمی، نخست وزیر حکومت عراق را با استفادە از پهپاد مورد حملە قرار دادند. این حملەی تروریستی پس از تهدیدات آشکار چندین مهرەی مزدور نزدیک بە رژیم ایران علیە مصطفی کاظمی انجام شد كه نشان دهندەی این واقعیت است کە رژیم اخوندی ایران پس از شکست مزدورانش در انتخابات مجلس عراق و همچنین شکستش در تسلط بر هرم قدرت در این کشور، این بار از راە دیگری برای نیل بە اهداف منفورش، میکوشد با جنگهای داخلی، مذهبی و ملی بە دخالت و آشوب در این کشور ادامە دهد.جاى دارد كه کشورهای جهان و كشورهاى عربی با مردم و نیروهای عراقی در راستای  شکست گروەهای مزدور نزدیک بە رژیم ایران و تشکیل حکومتی فدرالی و دارای قانون اساسی همکاری داشتە باشند و مشکلات ملت کورد درعراق را پایان دادە و صلح و استقرار را در این کشور برقرار کنند. حملەی تروریستی علیە مصطفی کاظمی، نخست وزیرعراق را محکوم میکنم و صلح و استقرار را برای ملت کورد در کوردستان عراق و تمامی مردم عراق آرزومندم.

بابا شیخ حسینی

7 نوامبر 2021

16آبان 1400هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2021-11-08 12:57:01
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی