اعدام حیدر قربانی، جنایت جديد رژیم آخوندی را قویا محکوم میکنم

بامداد امروز یکشنبە 28آذر ماە زندانی سیاسی کورد حیدر قربانی، تنها بە جرم کورد بودن و مقاومت دربرابر حاکمیت دیکتاتور آخوندی در زندان شهر سنندج اعدام و سرافرانه بە کاروان شهیدان گلگون کفن راە آزادی ورهایی پیوست. 

از جانب خود و همرزمانم در سازمان خبات کوردستان ایران بە مناسبت شهادت حیدر قربانی، بە خانوادە، دوستان و مردم قهرمان کامیاران و تمامی ملت کورد در کوردستان ایران، تسلیت میگویم و این عمل وقیح و وحشیانەی حاکمیت آخوندی را محکوم میکنم. مطمئنن ثمره خون شهیدان و فداکاری و مبارزات مبارزین راە آزادی و با خيزش عمومى و همه جانبە مردم در ایران وکوردستان رژیم منفور وجنایتکار آخوندی بە گور سپردە میشود. 

سازمان خبات کوردستان ایران

دبیرکل 

باباشیخ حسینی 

28 آذر ماە 1400هجری شمسی

19دسامبر

ڕێکه‌وت: 2021-12-19 21:48:13
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی