انتقام سخت یا شكست سنگین

سيامەند

به دنبال كشته شدن قاسم سلیمانی  از جانب آ‌‌مریكا و ضربەی  جبران ناپزیری كە حاكمیت آ‌خوندها متحمل شد, خامنەیی و تمامی پاسدارانش از انتقام سخت و ضربەی  جبران ناپزیرتر بە آ‌‌مریكا سخن راندند. اما ضربەای كە آ‌‌خوندها در مورد آ‌ن حرف میزدند با پرتاب چند موشك بە بيرون پایگاههای آ‌مریكا در عین الاسد اجرا گردید،كە هیچ گونە خسارتی بە دنبال نداشت، اگرچە دستگاە تبلیغاتی رژیم از میزان خسارت فراوان و كشتە شدن دهها آ‌‌مریكایی خبر دادند.حال باید از آ‌خوندهای حاكم بر ایران پرسید كە انتقام خون پاسدار قاسم سلیمانی تنها موشك پرانی بی هدف است، این بود انتقام سخت؟روشن است كه با كشتە شدن پاسدار قاسم سلیمانی، آخوندها بە این واقعیت پی بردەاند كە رئیس جمهور آ‌‌مریكا تصمیم بە مقابلە قاطعانه با آ‌نها اتخاذ كرده و میدانند كە توان روبروشدن با قدرت نظامی آ‌مریكارا ندارند و از انتقام خون پاسدار قاسم سلیمانی از طریق اقدام نظامی مستقیم عدول  كردەاند. بخصوص با موشك پرانی اخیر نە اینكە نتوانستند معادلات را به نفع خود تغییر دهند و شكست فاحش خود  را پنهان نمایند بلكە بیشتر ازگذشتە بە اثبات رساندند كە بی توان تر از آ‌‌نند كە قدرت رویاروی با آ‌‌مریكارا داشتە باشند.از جانب دیگر و از این به بعد مزدوران و فرماندهان پاسداران تروریست حاكمیت آخوندى، در تیر رس آ‌مریكا خواهند بود و نیروی نظامی آ‌مریكا در به هلاكت رساندنشان دریغ نخواهد كرد. اگر چه  سردمداران رژیم میكوشند تا ازطریق عوامل تروریستی شان در عراق،سوریه،یمن و لبنان بە نیروهای نظامی ومنافع آمریكا ضربە وارد كنند و از طریق نیروهای نیابتی،  انتقام  پاسدار سلیمانی را بگیرند.البته این گزینە نیز برای آ‌خوندها  هزینەهای فراوانی بە دنبال خواهد داشت و روند انزوای بیشتر حاكمیت در ایران را فزونی خواهد داد.در مقابل ، آ‌مریكا با بهرگیری از این پیروزی، سعی دارد از وضع موجود برای وادار ساختن حاكمیت آ‌‌خوندی بە قبول مذاكرە مستقیم  استفادە نمودە وبار دیگر همان اشتباهی را مرتكب شود كە حكومت باراك اباما با سیاست مماشات با حاكمیت آخوندی مرتكب شد.در این برهە زمانی،نتایج این كشمكش و برخورد نظامی  نە تنها بە نفع حاكمیت آخوندی نبود بلكە شكست مفتضحانە و شرم آوری نصیبش شد و همچنین نتوانستند هیچ انتقام سختی را ازآ‌‌مریكا بگیرد، بلكه با سرنگون ساختن هواپیمای مسافربری اوكراین و به قتل رساندن 174 مسافر آ‌ن یك بار دیگر شكست جبران ناپزیر و شرم آ‌وری را متحمل شد.

ڕێکه‌وت: 2022-01-14 18:26:34
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی