اطلاعیەی کمیتەی مرکزی سازمان خبات بە مناسبت 76مین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

هممیهنان کوردستان!

مبارزین راە آزادی!


بە مناسبت دوم بهمن 76مین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان در شهر مهاباد تبریکات صمیمانەی مان را بە هممیهنان ستمدیدە در کوردستان و رهروان راە آزادی و رهایی از ستم و بیعدالتى در ایران تقدیم میکنیم. همچنین این مناسبت باشکوە و تاریخی را بە خانوادەی سرفراز شهیدان، زندانیان سیاسی، پیشمرگه های قهرمان کوردستان و فعالین مدنی ومبارزین در داخل کوردستان ایران تبریک میگوییم. تاسیس جمهوری کوردستان در دوم بهمن ماە سال 1324هجری شمسی توسط پیشوا قاضی محمد سرآغازی مهم برای  حكومت کورد بر چندین شهر و منطقەی کوردستان ایران بود. هرچند بە سبب توطئەی دشمنان ملت کورد و حکومت محمدرضا شاە در ایران، جمهوری کوردستان فقط 11ماە حاكميت پرافتخار را طی نمود، اما در همین مدت اقدامات مهمی در راستای خدمت بە هممیهنان کوردستان انجام داد، بە ویژە در حوزەی آزادیهای فردی، زنان، توسعە و رشد در حوزەی آموزش بە زبان مادری، پیشرفت در حوزەهای علمی  در آن وضعيت و برهە زمانى و توسعه علمی و ادبی نشر كتاب و روزنامه بود. ازدیگر ویژگیهای با ارزش جمهوری کوردستان، میتوان بە تاثیرات مثبت، مانند احقاق حقوق زنان و افكار آزادیخواهی و میهن دوستی، احترام  متقابل و محبت و صميميت ميان هممیهنان کورد در همه جای کوردستان و هميهنان غیر کورد در سراسر کوردستان و تمامی آزادیخواهان ایرانی اشارە کرد. همچنان جمهوری کوردستان بە مثابە نمونه و نمودار آزاديخواهى حقطلبی در منطقە، با ارزش تلقی میگرديد. یکی از پیامهای ماندگار جمهوری کوردستان برای ملت کورد، ادامەی مبارزات در راە تامین حقوق ، آزادیها و اصل همفکری در کوردستان و همکاری و اتحاد میان احزاب سیاسی کوردستان و رد حکوتهای دیکتاتور درایران،بەخصوص زمامداری آخوندی و نوادگان حکومت شاە مستبد، برای احقاق حقوق ملت کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک میباشد. سازمان خبات کوردستان ایران مجددا بە مناسبت تاسيس جمهورى كوردستان از احزاب سیاسی کوردستان ایران میخواهد، با تمام قوا در راستای سرنگونی رژیم دیکتاتور آخوندی و پیشبرد مبارزات حقطلبانەی ملت کورد در کوردستان ایران در چهارچوبی محکم برای همکاری و پیشرفت جنبش آزایخواهی ملت کورد و مبارزەی آزادیخواهی در برابر حکومت نامشروع آخوندی، متحد شوند تا نقش اصلى ترى را در جنبش  مبارزاتى سهيم باشيم. 


پیروز باد 2 بهمن ماە سالروز جمهوری کوردستان و درود بر روان پیشوا قاضی محمد


سرنگون باد رژیم دیکتاتور آخوندی در ایران


سازمان خبات کوردستان ایران 


کمیتە مرکزی 


یکم بهمن ماە 1400هجری شمسی 


21ژانویە 2022

ڕێکه‌وت: 2022-01-24 18:39:48
به‌شی: ( سیاسی )

سیاسی