پیام كاك باباشيخ حسينى دبیرکل بە مناسبت درگذشت استاد علی اشرف نوبتی کرمانشاهیدرگذشت شاعر و نویسندەی گرانقدر و مبارز استاد علی اشرف نوبتی ملقب بە "پرتو"، موجب غم واندوه مردم در شهر و روستاهای کوردستان و بە ویژە شاعران و نویسندگان کورد وسراسر ایران شد. استاد "پرتو کرماشانی" یکی از شاعران میهن دوست و دلسوز کوردستان و شهر کرمانشاە سرفراز بود کە در طول زندگی خود خدمات بیشماری بە هویت ملی، فرهنگی و ادبیات کورد كرد و بیش از 3000شعر و ابیات کوردی و فارسی را سرودە و همزمان با فعالیتهای ادبی و نویسندگی، مخالف  حکومتهای مستبد و جنایتکار شاە و رژیم آخوندی بود. بە مناسبت فوت استاد علی اشرف  نوبتی کرمانشاهی، از جانب خودم و همرزمانم در سازمان خبات کوردستان ایران را بە مردم كوردستان ایران و مردم کرمانشاە عزتمند و خانوادە و دوستانش تسلیت میگویم و مطمئنم سرودەها و اشعار و فعالیتهای با ارزش استاد پرتو کرماشانی" مانند همیشە آرشیوی مهم و باارزش برای نسل کنونی و آ‌یندە در کوردستان ایران و سراسر ایران خواهد بود. با تسلیت دوبارە به مناسبت فوت استاد على اشرف نوبتى ازخدای منان خواستارم روح ایشان را قرین رحمت گرداند. 

سازمان خبات کوردستان ایران 

دبیرکل 

باباشیخ حسینی 

5 بهمن 1400هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-01-27 11:05:35
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی