برگزاری جلسەی سیاسی تشکیلاتی دبیرکل سازمان خبات

خبات میدیا: روز جمعە مورخ 15 بهمن 1400 در مقر مرکزی سازمان خبات، كاك باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خبات در جلسەای سیاسی كه براى شماری از اعضا و رهروان سازمان خبات برگزار شده بود شركت کردند.  جلسە با دقیقەای سکوت در احترام  به روح شهیدان کوردستان و بەویژە شهیدان سازمان خبات آغاز شد و سپس خانم شیلان محمدی از اعضای رهبری، با سخنانى كوتاه در بارەی اهداف این جلسە، بە میهمانان خوش امد گفتند و  بعد از آن از دبیرکل سازمان تقاضا كردند سخنرانی اش را براى حضار آغاز نمايد. كاك باباشیخ، ابتدا تلاش و زحمات مبارزین و فعالین سیاسی در داخل را ارج نهاد و زحمات آنهارا مهم و سرنوشت ساز نام برد و گفتند: همانگونە کە مبرهن است هر حزب و جناح سیاسی برای آزادی و رسیدن بە آزادی ملی و میهنی مبارزە میکند و  ميكزشد  بیشترین نقش را در راستای رسیدن بە آزادی مردم داشتە باشد. ایشان همچنین در رابطە با اهداف و سیاست سازمان خبات گفت: سازمان خبات با دیگر احزاب متقاوت بودە و دارای پلتفورم و مانیفیستی واضح است و با اتكا بە این برنامە در میدان مبارزات و ملی پیش میرود. ایشان پیروزی  ملتهای ایران بر رژیم شاهنشاە در سال 1357 هجری شمسی را  سرآغاز تغییر مهمی دانست و گفتند: با وجود اینکە ملت ایران وکوردستان از سرنگونی حکومت شاهنشاهی خرسند و امیدوار بودند کە آزادی و استقرار در ایران برقرار گردد، اما خمینی و همکارانش ثمرەی رنج ملت ایران و آزادیخواهان را غارت کردە و دیری نپایید کە حکومت دیکتاتور مذهبی در ایران را بنا نهادند.رژیم و حکومتی کە از همان بدو به قدرت رسيدن، سرکوب و کشتار مردم و حملە بە کوردستان و جنایت آغاز بە کار کرد. حکومتی کە خمینی درایران بنیاد نهاد بیش از 42سال است کە سیاست جنایتكارانه و ستم در برابر هممیهنان را اعمال میکند.حکومت دیکتاتوری کە شماری مشخص در اطراف خامنەای  کە سرمایەی ملت ایران را چپاول کردە و برای بقای  خود ملت را قربانی کردە و پدیدەهایی بە مانند گورخوابی، زبالەگردی برای يافتن غذا و اتوبوس خوابی و چندین پدیدەی دیگر در کشور ثروتمندی مانند ایران را موجب گشتە است. این حکومت دشمن اصلی ملتهای ایران و ملت کورد بودە و بە همین دلیل ما هرگونە مذاکرە با این حکومت را رد کردە وهمچنین معتقدیم حکومت پادشاهی کە در گذشتە جز ضرر و زیان، هیچ منفعتی برای ملت کورد و ملتهای ايران نداشتە و جنایتهای بسیاری را انجام دادە،ما برای همیشە حکومت شاهنشاهی را رد میکنیم و باورمان این است کە پسر شاە هیچ تفاوتی با پدرش ندارد و ارزشى براى حقوق ملت کورد در كوردستان ايران و سایر ملتهای ایران ندارد. سازمان خبات هر گونە  نزديكى ونشست با پسر شاە را بە ضرر مبارزات آزادیخواهی و دموکراسی در ایران میداند.سازمان خبات خواستار استقرار حکومت دیموکراتیک است کە در آن حقوق تمامی اقشار جامعە در نظر گرفتە شود و در این چهارچوب شورای ملی مقاومت ایران را مانند آلترناتیو این رژیم دیکتاتور میبیند و آن را سزاوار جایگزینی  این حکومت میداند. ایشان اعلام کردند (نە بە رژیم آخوندی) و (نە بە حکومت سلطنتی) بله براى برگزاری انتخاباتی آزاد در ايران از اهداف سازمان خبات بودە و خواهد بود.ما تشکیلاتی ملی و میهنی هستیم کە برای احقاق حقوق تمامی اقشار جامعە مبارزە میکنیم کە سرنوشت مردم را اولویت كارها و فعاليتهايمان قراردادە و تمام اقشار جامعه بايد داراى حقوق مساوى باشند و سرزمین زیبایمان سرپناە همە خواهدبود و با هیچ عقیدەای ضدیتی نداریم و علیە هرگونە تبعیض و زیادەخواهی یا پایمال کردن حق هر قشری را نمیپذیریم. كاك باباشیخ در بخش پایانی سخنان خود گفتند: سازمان خبات تشکیلاتی سیاسی و مبارز است کە فارغ از هرگونە تبعیض و دستەبندی در صفوف خود بە مبارزات ادامە میدهد و همیشە در خدمتگزاری بە ملت و میهن و جنبش آزادیخواهی کورد و کوردستان آمادە بودە و گذشتەی بسیار شفاف و صادقانه بدون كمترين اشتباهی را داشتە است.

ڕێکه‌وت: 2022-02-11 07:01:23
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی