بەنام یزدان بی همتا
نوروز نماد انقلاب و مقاومت
حضار ارجمند!
مبارزین راە آزادی وسرافرازی!

بە این مراسم ملی خوش آمدید. جشن نوروز جشن مردم کوردستان و بخشی از كشورهاى خاورمیانە است. این مناسبت را بە معلمان مدارس، دانشگاەها، زندانیان سیاسی کورد و تمامی زندانیان سیاسی ایران کە در سیاهچالەهای رژیم دیکتاتور اخوندی زندانی هستند،تبريك ميكويم. بە کرمانشاە بە تاقبستان بە نوسود بە پاوە بە جوانرود بە پیرشالیاربە یارسانها، بە همەی همیهنان شهرها و مناطق کرمانشاە سربلند. بە آگری و ارومیە، بە سنندج سربلند ودختران و پسران مبارز و خونگرم و میهن دوست. بە مهاباد شهر قهرمان ومردانگی، شهر جمهوری جوانمرگ كوردستان. بە بوکان سرزمین علم و روشنفکری و ادبیات کوردی. بە اشنویە سرزمین ناسیونالیستی كوردى و خوبی و شهرزیبا و مزین. بە پیرانشهر شهر مبارزین قهرمان و آزادیخواە. بە ربت شهر پیشمرگەهای قهرمان و شجاع میدان نبرد. بە سقز شهر کوردهای میهن پرست، بە مریوان شهر دوازدە سواره، شهر زیبا و مزین سرزمین هزاررنگمان، بەشهربانە شهر سربلند و سرزمین مبارزین پراحساس و دلسوز در حفاظت محیط زیست و زبان و فرهنگ ملی. بلە به تمامی مردم در شهر و روستایی سرزمین عزیزمان مبارک باد. بە تمامى مردم سراسر ایران و تمامی ملتهايش مبارک باد.

 

هم میهنان ارجمند!
جنبش حقطلبانەی شما جنبشی مشروع و علیە مخوفترین رژیم عصر حاضر، رژیمی کە 43سال حقوق و آزادیهای ملت را بەگونەای نامحدود نقض میکند. جنبشی مشروع کە لحظە بە لحظەاش با خون، درد و رنج ادامە پیداکردەاست. اكر کە پیروزی نهایی بەدست نیامدە اما ادامە دادن مبارزات و فعالیت مدرکی دال بر رسیدن بە پیروزی و رسیدن بە اهدافمان ميباشد زیرا ما با خونخوارترین رژیم تاریخ در تقابليم،رژیمی کە هیچ محدودیتی برای شکنجە وکشتن و جنایت رعایت نمیکند. ضروریست همە میکصدا باشیم، و علیە این حامیت دیکتاتور همکارو هميار باشیم.
جای بسی دلگرمی ست کە در سزمین عزیزمان تمامی اقشار جامعە یکصدا و متحداند و آنچە در توان دارند فعالیت و تلاش میکنند. امیدوارم احزاب سیاسی این کنشهای قوی و میهن پرستانەی ملت کورد را مدنظر داشتە کە علیرغم ستم و سرکوب گستردە، اما متحدانە مبارزەمیکنند و هیچ مرزی برای همکاری و اتحاد ميانشان نیست.دختران و پسران مبارز و تمامی همیهنانمان، فارغ از هرگونە اختلاف عقیدە، همە باهم و متحد برای آزادی، برای حفاظت از محیط زیست، برای پاکیزگی برای کوردستان و زبان و فرهنگ ملی مان مبارزە میکنند. پیام ما سازمان خبات پیام آشکار و واضح برای رژیم آخوندی ست. ما این رژیم را نامشروع و این حاکمیت را، حاکمیتی دیکتاتور میدانیم و این رژیم باید سرنگون شود. ما میخواهیم تمامی احزاب این حقیقت را در نظر داشتە باشند کە نباید با این رژیم مذاکرە کنند زيرا اين رژیم نە تنها حقوق افراد جامعەرا نقض میکند حتی حقوق کسانی کە در چهارچوب حاکمیت بودە و از مهرەهای مهم خود رژیم هستند،حال در زندان و سیاەچالەهای این رژیم هستند. برهین اساس امید بە رژیم و اصلاحات جز خیالی باطل و حباب سرآب نیست. این رژیم مدت 43سال بە طور مداوم فتنەانگیزی میکند و در امور دیگر کشورها دخالت میکند و تلاش میکندتا بمب اتم درست کند و در تازەترین اقدام فتنەانگیزش شهر اربیل پایتخت حكومت اقليم کوردستان را بدون هيج دلیلى مورد هدف قرار داد. و آخوندان و پاسداران بی پروا میگویند، هروقت بخواهیم هرجا را بمباران میکنیم. سیاست جنگ طلبی این حاکمیت نشاندهندەی این واقعیت است کە آنها دوست هیچ ملتی نیستند و کسانی کە در اقلیم کوردستان امیدوارند کە رژیم آخوندى دوست و همکارشان باشد، باید بدانند تا بە رژیم آخوندی نزدیک باشند و راە به دخالت رژیم آخوندی در امور داخلى شان بدهند، بدون شک هیچ افق روشنی برای رهایی از بحرانهای موجود در سرزمینشان نخواهند دید.همانگونە کە در بیاننامەی سازمان خبات نيز قید شدە بود،ما حمله موشكى به شهر هه ولير محکوم میکنیم.
ما باافتخار راە درست را انتخاب کردە و باورمان بر این است کە اگر تمامی احزاب سیاسی این راە سازمان خبات را انتخاب کنند و شعار نە بەرژیم آخوندی و نه مذاکرات را سردهند، بدون شک جنبش حقطلبانەی کوردستان، بیش از پیش پیشرفت خواهد کرد. رژیمی کە روزانە جوانان بیگناە کوردستان و ایران را اعدام و جنایتها را مرتکب میشود نبايد با آن در مذاكره بود. ماباید مرز میان خود و این رژیم را مشخص کنیم، رژیمى جز سرکوب و ظلم ملت کوردستان و ایران کار دیگری انجام ندادە، ملت ایران را گرسنە نگاە داشتە و میخواهد بمب اتم بسازد و درآمد کشور را در برنامەی اتمی و برنامەی تسلیحاتی و جنگطلبانە صرف میکند و یا آخوندها و مهرەهای حکومتی آن را غارت کردە. این رژیم و حاکمینش ملت ایران را گرسنە و دچار دەها مشکلات عدیدە کردەاند.ایرانی کە یکی از کشورهای پیشرفتە وزیبای جهان بود، حالا یکی از کشورهای عقب ماندە در خاورمیانە و جهان است.
بە همین دلیل رژیم دیکتاتور آخوندی باید سرنگون شود، بی شک تا آخوندها قدرت را در دست داشتە باشند، نە مردم ایران آرامش و خوشی را میبینند و نە مردم منطقە با آرامش زندگی میکنند. همچنانکە مشاهدە میکنیم در سراسر جهان، این رژیم سبب اختلافات و فتنەانگیزی ست.
زیرا در این روز مبارک در این نوروز پیروز، در نوروز مبارزه و مقاومت، با سپاس بیکران از همە شما، تبریکات مجدد را بە همە اعلام میداریم، بە خانواده شهیدان و پیشمرگ های قهرمان کوردستان و بەویژە پیشمرگ های سازمان خبات و تمامی رهروان راە سازمان خبات.
مبارک بادجشن نوروز
موفق و سربلند و پایدارباشید.

ڕێکه‌وت: 2022-03-29 09:13:20
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی