گرامی باد 30 فروردین، 38مین سالروز انتشار اولین شمارەی ماهنامە(تێکۆشان)

مردم مبارز کوردستان!
اعضا و رهروان سازمان خبات!
38سال قبل در شرایط سخت و دشوا‌ر مبارزە و مقاومت در برابر حکومت آخوندی، مبارزین صفوف سازمان خبات با درك اهمیت و ارزش بە چاپ رساندن مجلە و فعالیت رسانەای،در اندیشەی چاپ روزنامەای بودند تا از این طریق بتوانند پردە از بخشى از سیاستهای کثیف حاكمیت آخوندی برداشتە و با انتشار مطالب سیاسی، ادبی و نوشتار کوردی، احساسات ملی گرایی میان مردم را گسترش دادە و سیاستهای سازمان خبات را بە مردم طالب آ‌زادی و رهایی و مبارزات مشروعشان در برابر حکومت دیکتاتور آ‌خوندی در ایران اطلاع رسانى دهند.با درک بە این ضرورت، در اواخر فروردین ماە 1363 هجری شمسی باتلاش رهبری ودلسوزان سازمان خبات ماهنامەی تێکۆشان" در روستای (سراو) در دامنەی کوە گمو" در شرایطی دشوار چاپ و میان مردم کوردستان پخش شد.ماهنامەی تێکۆشان" با كار شبانەروزى و دلسوزیهای مبارزین صفوف سازمان خبات با مطالب و اطلاعات قابل توجە، بە دوست و همراە پیشمرگەها تبدیل شد و روستا بە روستا و شهر بە شهر میان مردم پخش میشد و اشتیاق میهن پرستان در داخل از تيكوشان، در آ‌ن شرایط سخت و دشواری کە نیروهای مسلح جنایتکار حاکمیت ایران در شهرو روستاها ایجادکردە بودند، تشویق و حمایتی دوچندان بود تا انتشار تێکۆشان ادامە یابد.
تێکۆشان با زحمات و تلاش افرادی کە در بخشهای گوناگون آن کار میکردند موجب شد تا پس از رسیدن بە دست مردم تاثیرات بسزایی بر ارادە و همت و عقایدمردم داشتە باشد. تیكۆشان در شرایط خفقان و سرکوب مردم، بە روزنە امید و نشان دهنده حقیقت ومشروعيت مبارزات انقلابی مبدل گشت.
هرچند در این مرحلە از تاریخ بە دلیل تغییرات اساسی و رواج اینترنت و ماهوارە كە نقش اساسی در زندگی مردم ایفا میکنند، اما علیرغم آ‌ن مجلات ،کتب و روزنامە هنوز هم با داشتن خصوصیات منحصر بە فردشان با رسانەهای پرقدرت امروزی رقابت کردە و تاثیرات بسزایی داشتە و اثرات مفيدشان در افراد جامعە مشخص است. اما تێکۆشان با تطبیق خود با پیشرفتهای کنونی و سوشیال میدیا خودرا بە روز کردە و از طریق اینترنت بر رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانى و تبليغى برای گسترش روشنفکری و آ‌گاهی به فعاليت ادامە میدهد.
در 38مین سالروز انتشار اولین شمارەی تێکۆشان، سلام و درود میفرستیم بە روح پاک جناب ماموستا سید جلال حسینی، بنیانگذار، رهبرو شاعر، ادیب ونوسیندەی توانای ملتمان وبا درود بر روان پاک تمام شهیدانی کە در انتشار تێکۆشان نقش داشتەاند و همچنین از تمامی نویسندگان و کادرهای فعالی کە درچاپ و پخش تێکۆشان نقش داشتەاند تقدیر میکنیم.
گرامی باد سی و هشتمین سالروز انتشار تێکۆشان ارگان کمیتەی مرکزی سازمان خبات کوردستان ایران
سرنگون باد رژیم دیکتاتور آ‌خوندی
پیروز باد مبارزات آزادیخواهانەی ملت کورد در کوردستان ایران
سازمان خبات كوردستان ايران
كمیتە مركزی
30 فرودرین 1401 هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-04-20 02:11:08
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی