اطلاعیه مرکز امنیت و ضد تروریسم سازمان خبات کوردستان ایران در رابطه با اقدام تروریستی

رژیم جنایتکار ایران علیه یکی از هواداران سازمان در شهر هه ولیر


هم میهنان  کوردستان !


نیروها و احزاب سیاسی ایران وکوردستان! 


صبح امروز دوشنبه ۶/۶/۲۰۲۲ تروریست ها و مزدوران جنایتکار رژیم تروریستی ایران بمبی را در خودرو یکی از هواداران سازمان خبات کوردستان ایران به نام اکبر سنجابی كار گذاشتە بودند در نزدیکی دفتر ارتباطات سازمان خبات کوردستان ایران در اربیل مرکز اقلیم کوردستان عراق  منفجر کردند.


در پی این عمل تروریستی اکبر سنجابی به شدت مجروح و با کمک پیشمرگان در دفتر ارتباطات سازمان خبات به بیمارستان منتقل شد و تحت نظر و مداوای پرسنل بیمارستان میباشد.


 بدیهی است که رژیم تروریستی آ‌خوندی ایران به طور مستمر از طریق مزدوران تروریستش سعی درانجام اقدامات تروریستی علیه کادرها و پیشمرگان سازمان خبات کوردستان ایران داشته است كه شماری جاسوسها و تروریستهاى رژیم، از جانب نهاد امنیتی سازمان خبات  و مراكز امنیتی حكومت اقلیم كوردستان عراق كشف شدەاند.


سازمان خەبات کوردستان ایران این اقدام تروریستی مزدوران رژیم ایران را علیه آ‌قای اکبر سنجابی به شدت محکوم می کند و از نهادهای امنیتی حکومت اقلیم کوردستان می خواهد برای دستگیری و مجازات تروریست های رژیم ایران تلاش جدی بعمل آورند.


سازمان خبات کوردستان ایران


مركز امنیت و ضد تروريسم


16 خرداد 1401 هجری شمسی

ڕێکه‌وت: 2022-06-08 16:41:30
به‌شی: ( صفحە ازاد )

سیاسی