خه‌باتمێدیا: رۆژى ٢ى فوریه‌ى ٢٠١٤ شاندێكى كومتیه‌ى فینلاندى سازمانى خه‌بات له‌ رێوره‌سمى رێزگرتن له‌ ساڵیادى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارییان كرد. له‌سه‌ر بانگهێشتى كۆمه‌ڵه‌ى شۆرِشگێرى زه‌حمه‌تكێشانى كوردستانى ئێران هه‌یئه‌تێكى كۆمیته‌ى فینلاندى سازمانى خه‌بات...
به‌ سه‌رپه‌رشتى به‌رێز كاك جه‌لال شه‌ریفى به‌رپرسی كومتیه‌ى فینلاند به‌شداریی له‌ رێوره‌سمى ٢٦ى رێبه‌ندان
ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ دا كرد. هه‌ر به‌و بۆنه‌وه‌ كاك جه‌لال شه‌ریفى په‌یامى پیرۆزبایی كومیته‌ى فینلاندى پێش كه‌ش به‌ ئاماده‌بووان كرد. 


ڕێکه‌وت: 2014-02-05 18:49:55
به‌شی ( به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

به‌شدارى كومیته‌ى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند به‌شدارى فینلاند كومیته‌ى فینلاند به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ به‌شدارى له‌ كومیته‌ى له‌ به‌شدارى كومیته‌ى له‌ فینلاند له‌ به‌شدارى فینلاند له‌ كومیته‌ى فینلاند له‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى به‌شدارى ساڵرۆژى كومیته‌ى ساڵرۆژى به‌شدارى كومیته‌ى ساڵرۆژى فینلاند ساڵرۆژى به‌شدارى فینلاند ساڵرۆژى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى له‌ ساڵرۆژى به‌شدارى له‌ ساڵرۆژى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى به‌شدارى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى فینلاند له‌ ساڵرۆژى به‌شدارى فینلاند له‌ ساڵرۆژى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى دامه‌زراندنى كومیته‌ى دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى دامه‌زراندنى فینلاند دامه‌زراندنى به‌شدارى فینلاند دامه‌زراندنى كومیته‌ى فینلاند دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند دامه‌زراندنى له‌ دامه‌زراندنى به‌شدارى له‌ دامه‌زراندنى كومیته‌ى له‌ دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى له‌ دامه‌زراندنى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى به‌شدارى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى كومیته‌ى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كومیته‌ى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند كۆمه‌ڵه‌ له‌ كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى له‌ كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى له‌ كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى له‌ كۆمه‌ڵه‌ فینلاند له‌ كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند له‌ كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند له‌ كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ كۆمه‌ڵه‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى كۆمه‌ڵه‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌ به‌شدارى كومیته‌ى فینلاند له‌ ساڵرۆژى دامه‌زراندنى كۆمه‌ڵه‌