تێكۆشان بلاوكراوه‌ی ره‌سمی سازمانی خه‌بات ی كوردستانی ئێران ساڵی سی و یەكەم، "ژماره‌ 281، 30ی خاكەلێوەی ٢٧١5ی كوردی و ١٣٩4ی كۆچی خۆری چاپ و بلاوكرایه.

لاپه‌ره‌ی كوردی

صفحه‌ فارسیڕێکه‌وت: 2015-04-25 18:17:48
به‌شی ( ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ )تاگی ئه‌رشیڤی خه‌بات مێدیا
خوێنه‌ران له کاتی گه‌ران بۆ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌ توانیویانه‌ ئه‌و نووسینه بدۆزنه‌وه‌

ژماره‌ 281ی ژماره‌ 281ی تێكۆشان ژماره‌ تێكۆشان 281ی تێكۆشان ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ چاپ 281ی چاپ ژماره‌ 281ی چاپ تێكۆشان چاپ ژماره‌ تێكۆشان چاپ 281ی تێكۆشان چاپ ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ و 281ی و ژماره‌ 281ی و تێكۆشان و ژماره‌ تێكۆشان و 281ی تێكۆشان و ژماره‌ 281ی تێكۆشان و چاپ و ژماره‌ چاپ و 281ی چاپ و ژماره‌ 281ی چاپ و تێكۆشان چاپ و ژماره‌ تێكۆشان چاپ و 281ی تێكۆشان چاپ و ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ بلاوكرایه‌وه‌ 281ی بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ 281ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی تێكۆشان بلاوكرایه‌وه‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 281ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی چاپ بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ 281ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ بلاوكرایه‌وه‌ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ و بلاوكرایه‌وه‌ 281ی و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ 281ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی تێكۆشان و بلاوكرایه‌وه‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 281ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ 281ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌ ژماره‌ 281ی تێكۆشان چاپ و بلاوكرایه‌وه‌